El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

La ''premsa oriental'' informa, 25/12/2015.

quetgles | 25 Desembre, 2015 09:23

  

   La ''premsa oriental'' informa, 25/12/2015.

        La ''premsa occidental'' (la de les Corporacions) vigila els esdeveniments del panorama mundial. Aquesta premsa tan bon punt  constata que els esdeveniments mostren la ma secreta de l'Imperi, mira d'amagar la informació.

     Per descomptat, la ''premsa oriental'' es veu que no té obstacles a l'hora de mostrar la mà del crim. Com a exemple, podeu veure aquest post de l'agència iraniana Fars.

Comandant iranià: Erdogan Debilitament Power 'Estats islàmics

·                      

·                      

·                      

·                    

TEHRAN (FNA)- A senior Iranian commander blasted Turkish President Recep Tayyip Erdogan's support for the terrorist groups in Syria and Iraq, and warned that his acts and decisions are decreasing the Muslims' power. TEHERAN (FNA) - Un comandant iranià va criticar el suport del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per als grups terroristes a Síria i l'Iraq, i ha advertit que els seus actes i decisions estan disminuint el poder dels musulmans.

"The arrogant powers are creating a secure space for the Zionists and there is no Islamic country which has not become involved and they engaged Turkey too and Erdogan has taken steps towards destroying the Islamic power in the region," Commander of the Iranian Border Guards Brigadier General Qassem Rezayee said, addressing the Law Enforcement Police personnel in the Northern city of Rasht on Thursday. "Les potències arrogants estan creant un espai segur per als sionistes i no hi ha cap país islàmic que no ha de participar i participen Turquia també i Erdogan ha pres mesures per destruir el poder islàmic a la regió", Comandant de la iraniana Guàrdies Fronterers de Brigada general Qassem Rezayee dir, dirigint-se al personal de la policia de l'ordre públic a la ciutat septentrional de Rasht dijous.

Noting that Erdogan has also made Saudi Arabia get stuck in a regional quagmire, he said, "All these cases are aimed at creating security for the Zionist regime." Observant que Erdogan també ha fet Aràbia Saudita quedes encallat en un mal pas regional, va dir, "Tots aquests casos estan dirigides a la creació de la seguretat per al règim sionista".

Erdogan's role in supporting the terrorist groups and fomenting crises in the regional states has recently been revealed more than any other time. Paper d'Erdogan en el suport als grups terroristes i el foment de les crisis en els estats de la regió ha estat recentment revelat més que qualsevol altre moment.

Earlier this month, Abu Muhammad al-Julani, the leader of the Jabhat al-Nusra militant group said in an interview aired by Arab TV channel Orient News (Dubai, UAE) that Turkey's goal is to create a so-called “security zone” on the North of the Syrian Arab Republic. A principis d'aquest mes, Abu Muhammad al-Julani, el líder del grup extremista Jabhat al-Nusra va dir en una entrevista transmesa pel canal de televisió àrab Orient News (Dubai, Emirats Àrabs Units) que l'objectiu de Turquia és crear una anomenada "zona de seguretat" al nord de la República Àrab Síria.

Al-Julani's face was covered during the interview. El rostre d'Al-Julani va ser cobert durant l'entrevista. The militant group's leader directly accused the president of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, of planning to strengthen the ISIL by establishing a buffer zone, Sputnik said. El líder del grup militant va acusar directament el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de la planificació per enfortir la ISIL mitjançant l'establiment d'una zona de seguretat, va dir l'Sputnik.

"Turkey's actions will Let ISIL expand its influence in border zones," Abu Muhammad claimed. "Les accions de Turquia li permetrà ISIL expandir la seva influència en zones de frontera," Abu Mohammad va afirmar.

The ringleader stressed that despite being a member of the US-led coalition, Ankara primarily targets Kurdish forces for bombing rather than ISIL in the North of Syria. El cap va destacar que tot i ser un membre de la coalició liderada pels Estats Units, Ankara es dirigeix ​​principalment a les forces kurdes per bombardejar en lloc de ISIL al nord de Síria. And the Kurdish militia is one of the main forces fighting against ISIL terrorists on the ground in Syria. I la milícia kurda és una de les principals forces que lluiten contra els terroristes ISIL sobre el terreny a Síria.

He also condemned his allies from Ahrar al-Sham insurgent group for participating in a recent "Syrian opposition" conference in Riyadh and called the forum a "conspiration". També va condemnar als seus aliats del grup insurgent Ahrar al-Sham per participar en una recent conferència de "oposició siriana" a Riad i va trucar al fòrum d'una "conspiració".

"Whatever decisions they made, they won't be realized," al-Julani claimed. "El decisions que van prendre, no es van adonar," al-Julani afirmar.

The ISIL terrorist group controls vast territories of Syria and Iraq and is currently considered to be one the main threats to global security. El grup terrorista ISIL controla vasts territoris de Síria i l'Iraq i és considerada actualment com una de les principals amenaces a la seguretat global.

The Russian Ministry of Defense previously provided evidence that Turkey is involved in an illicit oil trade with ISIL and selling stolen Syrian and Iraqi oil. El Ministeri de Defensa rus ha proporcionat proves que Turquia està involucrat en un comerç de petroli il·lícita amb ISIL i venda de petroli robat siriana i iraquiana. Satellite and drone images showed hundreds and hundreds of oil trucks moving from ISIL-held territory to Turkey to reach their destination at Turkish refineries and ports controlled by Recep Erdogan's family. Satélite i les imatges d'avions no tripulats van mostrar centenars i centenars de camions de petroli que passen de territori controlat per ISIL a Turquia per arribar al seu destí en les refineries de Turquia i ports controlats per la família de Recep Erdogan.

The al-Nusra Front terrorist group, which is affiliated with al-Qaeda, is also unlawful and is prohibited from activities in Russian territory. El grup terrorista Al-Nusra davanter, que està afiliat a al-Qaida, també és il·legal i està prohibit que les activitats en el territori rus.

   També podeu veure Els oligarques maten la democràcia

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb