El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

El guió d'Israel i els Estats Units: Dividir Síria. encendre l'Orient, segons En Mahdí Darius Nazemroaya

quetgles | 14 Agost, 2012 16:07

    

    El guió d'Israel i els Estats Units: Dividir Síria, encendre l'Orient, segons En Mahdí Darius Nazemroaya.

» Back to Story »Tornar al article     L'escrit que segueix és una transcripció de l'anàlisi publicat per En Nazemroaya a Press TV, 14.08.2012.

 

     Si ho llegeixen, els periodistes i els ''savis'' dels mitjans catalans (com a bons ''occidentals'') podran constatar la superioritat analítica i informativa dels mitjans ''orientals'', jo crec.

 

Israeli-US script: Divide Syria, divide the rest Israel i Estats Units guió: Divideix Síria, es divideixen la resta

US President Barack Obama EUA El president Barack Obama

Tue Aug 14, 2012 11:34AM Mar Ago 14, 2012 11:34 GMT

By Mahdi Darius Nazemroaya Per Mahdí Darius Nazemroaya

Share | Email | Print Compartir | Correu electrònic | Imprimir

Such a scenario could be dangerous for energy-supplier Russia as well as OPEC states, which would have to choose between the EU and China if there are energy shortages. Aquest escenari podria ser perillós per a Rússia l'energia-proveïdor, així com estats de l'OPEP, el que hauria de triar entre la UE i la Xina, si hi ha escassetat d'energia. A resource war — like World War I — could be ignited that would bring ruin to a great deal of Africa and all the industrialized regions of Eurasia. Una guerra de recursos - com la Primera Guerra Mundial - podrien encendre que portaria la ruïna a una gran quantitat d'Àfrica i en totes les regions industrialitzades d'Euràsia. This would happen while the US would stand by in the Western Hemisphere, watching from a safe distance, just like it did during the First World War and the Second World War, before it steps in to pick up the pieces as the economic benefactor of a devastating war." Això succeiria mentre que els EUA recolzaria en l'Hemisferi Occidental, que observava des d'una distància segura, igual que ho va fer durant la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, abans que els passos per recollir els trossos com el benefactor econòmic d'un devastadora guerra ".

What is happening in Syria is a sign of things to come for the region. El que està succeint a Síria és un signe del que vindrà per a la regió. Regime change is not the sole goal of the US and its allies in Syria. El canvi de règim no és l'únic objectiu dels EUA i els seus aliats a Síria. Dividing the Syrian Arab Republic is the end goal of Washington in Syria. La divisió de la República Àrab Síria és l'objectiu final de Washington a Síria.Britain's Maplecroft, which specializes in consulting on strategic risk, has said that we are witnessing the balkanization of the Syrian state: “Kurds in the north, Druze in the southern hills, Alawites in the coastal northwestern mountainous region and the Sunni majority elsewhere.” Maplecroft de Gran Bretanya, que s'especialitza en l'assessorament sobre el risc estratègic, ha dit que estem assistint a la balcanització de l'Estat sirià: "Els kurds al nord, els drusos a les muntanyes del sud, els alawites a la regió muntanyosa del nord-oest costaner i la majoria sunnita en un altre lloc."

We are already hearing people like White House advisors Vali Nasr talking about all this. Ja estem escoltant a la gent com a assessors de la Casa Blanca, Vali Nasr parlant de tot això. The religious and ethnic cleavages in Syria are not demarcated in purely geographic terms and the balkanization process could play out as a lebonization process, which means that Syria will be divided along violent sectarian fault lines and face political deadlock like Lebanon during its civil war without formally breaking up. Les divisions religioses i ètniques a Síria no estan demarcats en termes purament geogràfics i el procés de balcanització podria jugar com un procés de lebonization, el que significa que Síria es divideix al llarg de les línies de falla de violència sectària i s'enfronten a un estancament polític com el Líban durant la seva guerra civil sense que oficialment es trencant. Lebonization, a soft form of balkanization, has already taken place in Iraq under federalism. Lebonization, una forma suau de la balcanització, ja ha tingut lloc a l'Iraq sota el federalisme.

The events in the Middle East and North Africa are seeing the animation of mass movements against local tyrants - like in Bahrain, Jordan, Morocco, and Saudi Arabia, but there is also a vicious script from Israel's Yinon Plan and its offshoots. Els esdeveniments a l'Orient Mitjà i Àfrica del Nord estan veient l'animació dels moviments de masses contra els tirans locals - com a Bahrain, Jordània, Marroc i Aràbia Saudita, però també hi ha un script viciós del Pla Yinon d'Israel i les seves ramificacions. The Yinon Plan and similar schemes want a contrived Shitte-Sunni war amongst the Muslims as the central piece of the sectarian divisions - or fitna in Arabic - that are to include Christian-Muslim, Arab-Berber, Arab-Iranian, Arab-Turkish, and Iranian-Turkish animosity. El Pla Yinon i altres plans similars se les vol un Shitte i sunnites guerra entre els musulmans com la peça central de les divisions sectàries - o Fitna en àrab - que es van a incloure entre cristians i musulmans, àrab-berber, àrab-iranià, turc-àrab, i l'Iran i Turquia l'animositat.

What this process intends to do is create sectarian hatred, ethnic divisions, racism, and religious wars. El que aquest procés té la intenció de fer és crear l'odi sectari, les divisions ètniques, el racisme i les guerres de religió. All the countries that the US and its allies are destabilizing have natural dividing lines, and when tribal, ethnic, confessional, and religious animosity is ignited in one country, it will spill over into other countries. Tots els països que els EUA i els seus aliats estan desestabilitzant tenen línies divisòries naturals, i quan la animositat tribal, ètnica, confessional i religiosa s'encén en un país, no s'estengui a altres països. The problems in Libya have spilled into Niger and Chad and the problems in Syria are spilling over into Turkey and Lebanon. Els problemes a Líbia s'han vessat al Níger i el Txad i els problemes a Síria s'estengui a Turquia i el Líban.


Egypt is the venue of revolutionary and counter-revolutionary currents that have kept the largest Arab power busy with its attention on domestic politics. Egipte és el lloc de celebració de les corrents revolucionaris i contra-que han mantingut la major potència àrab ocupat amb la seva atenció en la política interna. While Egypt is facing domestic upheaval, the US is attempting to play the country's military and the Muslim Brotherhood against one another. Si bé Egipte s'enfronta a agitació interna, els EUA està tractant de reproduir els militars del país i la Germandat Musulmana un contra l'altre. Before the upheavals Sudan was formally balkanized by Tel Aviv and Washington through the manipulation of identity politics, which led to the secession of South Sudan. Abans que els trastorns Sudan balcanitzat oficialment per Tel Aviv i Washington a través de la manipulació de les polítiques d'identitat, el que va portar a la secessió del Sudan del Sud.

Libya has been neutralized and divided by various groups. Líbia ha estat neutralitzada i es divideixen entre diversos grups. Lebonization, as mentioned earlier, has also taken root in Iraq as the Kurdistan Regional Government (KRG) with foreign support - specifically foreign support from the US, Western Europe, Israel, and Turkey - begins to act more and more as if Northern Iraq or Iraqi Kurdistan is a separate country from the rest of Iraq. Lebonization, com es va esmentar anteriorment, també ha arrelat a l'Iraq com el Govern Regional del Kurdistan (GRK) amb suport estranger - específicament l'ajuda exterior dels EUA, Europa Occidental, Israel i Turquia - comença a actuar més i més com si el nord de l'Iraq, o el Kurdistan iraquià és un país separat de la resta de l'Iraq.

Dore Gold, the President of the Jerusalem Center for Public Affairs and an advisor to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, is worth quoting for his views: “What you have in Syria is that the Middle East is coming apart; a new form of chaos is replacing what has existed.” This of course is part of the wishful thinking of Israeli policy makers who have an interest in seeing this. Dore Gold, el president del Centre Jerusalem per a Assumptes Públics i assessor del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, val la pena citar per les seves opinions: "El que tenim a Síria és que l'Orient s'està ensorrant, una nova forma de caos substitució del que ha existit. "Per descomptat, això és part de les il · lusions dels responsables de les polítiques israelianes que tenen interès a veure això. Originally, the position of Tel Aviv was ignored when the crisis in Syria began, but it is clear now that Israel has an interest in seeing Syria fragmented into pieces and in a state of continues civil war. Originalment, la posició de Tel Aviv va ser ignorat quan la crisi va començar a Síria, però ara està clar que Israel té un interès en veure a Síria, fragmentada en trossos i en un estat de contínua guerra civil. This is what the Yinon Plan and its successors have outlined as being Israel's strategic objectives in both Syria and Lebanon. Això és el que el Pla Yinon i els seus successors han descrit com els objectius estratègics d'Israel a Síria i el Líban.

Kurdish Nationalism El nacionalisme kurd

Syria, like Iraq, can be viewed as a key pressure point in the Middle East. Síria, igual que l'Iraq, pot ser vist com un punt de pressió clau en el Mig Orient. Disarray in both will create a regional meltdown. Desordre en tant crearà una crisi regional. As things heat up in Syria, fragile Iraq is also beginning to pulse as a regional geo-political volcano simmers. Com les coses s'escalfen a Síria, Iraq, fràgil, també està començant a pols com un volcà a foc lent regionals geopolítics.

For those who have doubts that the US is fanning the flames of a fire to create a meltdown in the Middle East or that the events in Syria are beginning to have regional ramifications, they merely need to look at the region of Kurdistan. Per a aquells que tenen dubtes que els EUA està avivant les flames d'un foc per crear una crisi a l'Orient Mitjà o que els esdeveniments a Síria estan començant a tenir ramificacions regionals, no fan més que mirar a la regió del Kurdistan. Kurdish nationalist fighters have begun to mobilize in Syria and in Turkey and Turkish troops have been attacked by them. Combatents kurds nacionalistes han començat a mobilitzar a Síria ia Turquia i les tropes turques han estat atacats per ells. The Kurdistan Regional Government (KRG) has begun to take major steps that signify its independence from Iraq. El Govern Regional del Kurdistan (GRK) ha començat a fer passos importants que signifiquen la independència de l'Iraq.


In Iraq, the KRG is essentially a de facto state with its own parliament, flag, army, visa regime, armed forces, police, and laws. A l'Iraq, el Govern Regional del Kurdistan és essencialment un estat de facto amb el seu propi parlament, bandera, exèrcit, règim de visats, les forces armades, la policia i les lleis. In violation of Iraq's national laws, the KRG has even made illegal arms and oil deals on its own with foreign governments and entities without even so much as notifying the government in Baghdad. En violació de les lleis nacionals de l'Iraq, el Govern Regional del Kurdistan ha fet fins i tot armes il · legals i ofertes de petroli per si sol amb governs estrangers i entitats sense si més no notificar al govern a Bagdad. Moreover, the KRG has even prevented Iraqi troops from going to Iraq's northwest border with Syria to ensure that weapons smuggling and lawlessness end. D'altra banda, el Govern Regional del Kurdistan ha impedit, fins i tot les tropes iraquianes d'anar cap al nord-oest de la frontera de l'Iraq amb Síria per assegurar-se que el contraban d'armes i al final l'anarquia.

Turkey, which maintains close ties to the KRG, has also been encouraging this behavior and has even treated the KRG like a national government by having diplomatic contacts without consulting the Iraqi government in Baghdad. Turquia, que manté estrets vincles amb el Govern Regional del Kurdistan, ha instat també a aquest comportament, i fins i tot ha tractat el Govern Regional del Kurdistan com un govern nacional per tenir contactes diplomàtics sense consultar el govern iraquià a Bagdad. The leaders of the Kurdistan Regional Government are also allowing their country to be used as a Mossad operation base against Syria and Iran. Els líders del Govern Regional de Kurdistan també estan permetent al seu país per ser utilitzat com una base d'operació del Mossad contra Síria i Iran.

Ironically, Turkey has warned that it will take military action against Kurdish separatists in Syria while Ankara is supporting separatist tendencies amongst the KRG and the division of Syria. Irònicament, Turquia ha advertit que emprendrà una acció militar contra els separatistes kurds a Síria, mentre que Ankara està donant suport a les tendències separatistes entre el Govern Regional del Kurdistan i la divisió de Síria. Aside from creating tensions between the Turkish and Iraqi governments, this has had consequences in Turkey. A part de crear tensions entre els governs turc i iraquià, això ha tingut conseqüències a Turquia. The Kurdistan Workers Party (PKK) has begun to remobilize. El Partit dels Treballadors Kurds (PKK) ha començat a tornar a mobilitzar. The PKK has claimed that it is in control of the Semdinli (Semzinan) District in Turkey's Hakkari Province and fighting has broken out in southeast Turkey. El PKK ha declarat que està en el control de la Semdinli (Semzinan) del Districte de Hakkari Turquia Província i la lluita s'ha desfermat al sud-est de Turquia.

Casualties have begun to mount as Turkish troops and security forces have begun to face attacks. Les baixes han començat a muntar ja que les tropes turques i les forces de seguretat han començat a atacs de la cara. Martial law has also been declared in Hakkari Province according to the Turkish press. La llei marcial s'ha declarat a la província de Hakkari, segons la premsa turca. Turkey itself now faces its own fight against anti-government forces as it appears unable to rule its own territory. Turquia s'enfronta ara a la seva pròpia lluita contra forces anti governamentals, ja que sembla incapaç de governar el seu propi territori. A Turkish opposition MP from the People's Republican Party has also been kidnapped by the PKK. Un diputat d'oposició turca del Partit Popular Republicà ha estat segrestat pel PKK. Turkish Prime Minister Erdogan has tried to blame Syria for fighting that has erupted in Turkey's Kurdish areas, but he omits the fact that the violence in Turkey is a direct result of Turkish interference in Syria. El primer ministre turc Erdogan ha intentat culpar Síria per lluitar contra la que ha esclatat a les zones kurdes de Turquia, però omet el fet que la violència a Turquia és un resultat directe de la interferència turca a Síria. If they already have not, the weapons that Erdogan is sending into Syria will eventually find their way back into Turkey where they will be used by anti-government forces. Si ells ja no tenen, les armes que Erdogan està enviant a Síria eventualment trobaran el seu camí de retorn a Turquia, on serà utilitzat per les forces anti-governamentals.


Tel Aviv Targets Lebanon: A Second Levantine Front is Opened? Tel Aviv Objectius del Líban: un front de Llevant s'obre el segon?

The case of the Israeli tourist bus attack in Bulgaria is ominous to say the least. El cas de l'atac israelià, bus turístic a Bulgària és de mal averany per dir el menys. What is striking about the incident is that Israel blamed Lebanon's Hezbollah and Iran immediately, before an hour even passed after the attack or an investigation was conducted. El que crida l'atenció sobre l'incident és que Israel va culpar Hezbolá a Líban i Iran immediatament, abans d'una hora, fins i tot va passar després de l'atac o d'una investigació duta a terme va ser.

What is worth noting is that just a few weeks earlier officials in Tel Aviv were threatening to attack Lebanon again, saying that they would totally destroy Lebanon in a third Israeli-Lebanese war. Quina és la pena assenyalar és que els funcionaris només unes setmanes abans a Tel Aviv amenaçaven d'atacar el Líban, dient que destruiria totalment el Líban en una tercera guerra entre Israel i Líban. The Israeli comments were made by Brigadier-General Hertzi Halevy, the commander of Tel Aviv's 91st Division, just a week ahead of the sixth anniversary of Hezbollah's victory against Israel in the 2006 war between Israel and Lebanon. Els comentaris d'Israel van ser fetes pel general de brigada Hertzi Halevy, el comandant de la Divisió de 91 de Tel Aviv, just una setmana abans del sisè aniversari de la victòria de Hezbollah contra Israel en la guerra de 2006 entre Israel i el Líban. Halevy and other Israeli leaders have repeatedly threatened to reduce Lebanon to ashes by launching an all-out attack Els líders israelians Halevy i altres han amenaçat en repetides ocasions per reduir a cendres el Líban amb el llançament d'un atac en tota regla

Syria's allies are all being pressured in a multi-dimensional war. Aliats de Síria estan sent pressionats en una guerra multidimensional. Iran, Russia, Lebanon, Iraq, and the Palestinians are being put under increasing pressure to abandon their Syrian allies. Iran, Rússia, Líban, Iraq, i els palestins estan sent sotmesos a una creixent pressió per abandonar els seus aliats sirians. The Israeli threats are aimed at putting psychological pressure on Lebanon and Hezbollah as a means to expand the psychological, media, economic, diplomatic, intelligence, and political siege against Syria into Lebanon. Les amenaces israelianes estan destinades a exercir pressió psicològica sobre el Líban i Hezbollah com un mitjà per ampliar els mitjans de comunicació psicològiques, econòmiques, diplomàtiques, d'intel · ligència i política de setge contra Síria al Líban. US sanctions against Syria are already incorporating Iran and Hezbollah and Lebanese banks have faced cyber attacks and pressure from Washington and its allies. Les sancions dels EUA contra Síria ia la incorporació de l'Iran i Hezbollah i els bancs libanesos han enfrontat als atacs cibernètics i la pressió de Washington i els seus aliats.


Looking at the Coming Horizon: Welcome to America's Arc of Instability? Buscant en l'horitzó que ve: Benvingut al Arc de la Inestabilitat dels Estats Units?

The US-sponsored siege of Syria is part of its attempts to divide Eurasia and maintain its global primacy as a superpower. El setge patrocinada per Estats Units de Síria és part dels seus intents de dividir Euràsia i mantenir la seva primacia mundial com una superpotència. Washington has no mercy on its friends or its foes either and countries like Turkey and Saudi Arabia will eventually be used as cannon fodder. Washington no té pietat dels seus amics o els seus enemics o bé, i països com Turquia i Aràbia Saudita amb el temps serà utilitzat com a carn de canó. US strategists want the area running from North Africa and the Middle East to the Caucasus, Central Asia, and India to be turn into a black hole of fighting, à la Brzezinski's “Eurasian Balkans.” Els estrategs nord-americans vol que l'àrea que va des del nord d'Àfrica i Orient Mitjà al Caucas, Àsia Central i l'Índia es converteixi en un forat negre de la lluita, a l'estil de Brzezinski "Balcans euroasiàtics."

The Arabs, Iran, and Turkey are being lined up for a major conflict, because the US is losing its superpower status. Els àrabs, Iran i Turquia estan en fila per un conflicte major, perquè els EUA està perdent el seu estatus de superpotència. All that remains of Washington's superpower status is its military power. Tot el que queda de la condició de superpotència de Washington és el seu poder militar. Towards the end of its relatively short life, the Soviet Union only had it military power too. Cap al final de la seva vida relativament curta, la Unió Soviètica només tenia el poder militar també. The Soviet Union experienced social unrest and was in economic decline before it collapsed. La Unió Soviètica va experimentar malestar social i estava en decadència econòmica abans que col · lapsés. The situation for the US is not much different, if not worst. La situació dels EUA no és molt diferent, si no el pitjor. Washington is broke, socially divided, becoming racially polarized, and declining rapidly in its international influence. Washington està trencat, dividit socialment, convertint racialment polaritzada, i disminuint ràpidament en la seva influència internacional. US elites, however, are determined to resist what more and more looks like the unpreventable loss of their country's superpower status and their empire. EUA elits, però, estan decidits a resistir el que més s'assembla a la pèrdua de la condició de superpotència inevitables del seu país i el seu imperi.


Igniting Eurasia with fire and sedition appears to be Washington's answer to preventing its own decline. Encenent Euràsia amb el foc i la sedició sembla ser la resposta de Washington a la prevenció de la seva pròpia decadència. The US plans on starting a great fire from Morocco and the Mediterranean to the borders of China. Els EUA planeja començar un gran incendi del Marroc i la Mediterrània fins les fronteres de la Xina. This process has essentially been begun by the US through the destabilization of three different regions: Central Asia, the Middle East, and North Africa. Aquest procés ha estat essencialment iniciada pels EUA a través de la desestabilització de les tres diferents regions: Àsia Central, Orient Mitjà i Àfrica del Nord. The first steps that the US and its NATO and Arab allies took to do this did not start in Syria. Les primeres passes que els EUA i els seus aliats de l'OTAN i àrabs van portar a fer això no s'ha iniciat a Síria.

In the Middle East, this process started through the siege of Iraq that eventually gave way to the Anglo-American invasion and occupation of that country in 2003. En l'Orient, aquest procés es va iniciar a través del lloc de l'Iraq, que finalment va donar pas a la invasió anglo-nord-americana i l'ocupació d'aquest país el 2003. In Central Asia, the process started with the destabilization of Afghanistan during the Cold War and US support for fighting between different fractions, including what would become the Taliban; 9/11 merely gave the US and its NATO allies an opportunity to invade. A l'Àsia Central, el procés es va iniciar amb la desestabilització de l'Afganistan durant la guerra freda i el suport dels EUA per a la lluita entre les diferents fraccions, fins i tot el que es convertiria als talibans, 9.11 més que li va donar els EUA i els seus aliats de l'OTAN l'oportunitat d'envair. In North Africa, finally the US and Israel balkanized Sudan through years of pressure and covert operations. Al nord d'Àfrica, finalment, els EUA i Israel balcanitzat Sudan a través d'anys de pressió i les operacions encobertes.

In the three regions mentioned above we are seeing the second wave of destabilization now. En les tres regions esmentades anteriorment que estem veient la segona onada de desestabilització d'ara. In Central Asia, the war in Afghanistan has been extended into Pakistan by NATO. A l'Àsia Central, la guerra a l'Afganistan s'ha estès al Pakistan per l'OTAN. This has given way to the term “AfPak” to describe Afghanistan and Pakistan as one theatre. Això ha donat lloc al terme "AfPak" per descriure a l'Afganistan i el Pakistan com un teatre. In North Africa, Libya was attacked in 2011 by NATO and the Jamahiriya has essentially been divided by various groups. A l'Àfrica del Nord, Líbia va ser atacada el 2011 per l'OTAN i la Jamahiriya ha estat essencialment dividit entre diversos grups. In the Middle East, this second wave of destabilization operations is targeting the Syrian Arab Republic as a continuation of what happened in Iraq. En el Mig Orient, aquesta segona onada d'operacions de desestabilització es dirigeix ​​a la República Àrab Síria com una continuació del que va passar a l'Iraq.

Washington seems to be dreaming of this scenario: Kurdish revolts taking place in Syria, Turkey, Iraq, and Iran; sectarian civil wars consuming Iraq, Lebanon, Syria, Turkey, and Yemen in fire; instability and fighting bleeding Algeria, Egypt, Libya, Pakistan, and Sudan; Berbers and Arabs fighting one another across North Africa; insecurity and political uncertainty spreading in Central Asia; a war in the South Caucasus consuming Georgia, Armenia, and the Republic of Azerbaijan; revolts igniting amongst the Balkars, Chechens, Circassians, Dagestanis, Ingush, and other local Caucasian peoples against Russia in the North Caucasus; the Persian Gulf being a zone of instability; and Russia at loggerheads with the European Union and Turkey. Washington sembla estar somiant amb aquest escenari: les revoltes kurdes que tenen lloc a Síria, Turquia, Iraq i Iran, les guerres civils sectàries que consumeix Iraq, Líban, Síria, Turquia i Iemen al foc, la inestabilitat i la lluita contra Algèria, sagnat, Egipte, Líbia, Pakistan i Sudan, els berbers i els àrabs barallant uns amb els altres al nord d'Àfrica, la inseguretat i la incertesa política propagació a l'Àsia Central, una guerra al Caucas del Sud consumeix Geòrgia, Armènia i la República de l'Azerbaidjan, encenent les revoltes entre els Balkars, txetxens, circassians , daguestanís, Ingúixia, i altres locals de pobles del Caucas contra Rússia al Caucas del Nord, el Golf Pèrsic és una zona d'inestabilitat, i Rússia en desacord amb la Unió Europea i Turquia. Such a conflagration is steadily being buoyed by Washington. Aquest incendi és constant sent impulsat per Washington.

Ultimately all this is meant to disrupt some of the world's major energy routes and supplies to hurt the energy-importing economies of China, the major European powers, India, Japan, and South Korea. Al final tot això està destinat a interrompre algunes de les rutes d'energia del món més importants i útils per fer mal als importadors d'energia economies de la Xina, les principals potències europees, Índia, Japó i Corea del Sud. This could force the European Union to become more militaristic out of desperation to save its economy. Això podria obligar a la Unió Europea es converteixi en més militarista de la desesperació per salvar la seva economia.

Such a scenario could be dangerous for energy-supplier Russia as well as OPEC states, which would have to choose between the EU and China if there are energy shortages. Aquest escenari podria ser perillós per a Rússia l'energia-proveïdor, així com estats de l'OPEP, el que hauria de triar entre la UE i la Xina, si hi ha escassetat d'energia. A resource war - like World War I - could be ignited that would bring ruin to a great deal of Africa and all the industrialized regions of Eurasia. Una guerra de recursos - com la Primera Guerra Mundial - podrien encendre que portaria la ruïna a una gran quantitat d'Àfrica i en totes les regions industrialitzades d'Euràsia. This would happen while the US would stand by in the Western Hemisphere, watching from a safe distance, just like it did during the First World War and the Second World War, before it steps in to pick up the pieces as the economic benefactor of a devastating war. Això succeiria mentre que els EUA recolzaria en l'Hemisferi Occidental, que observava des d'una distància segura, igual que ho va fer durant la Primera Guerra Mundial i la Segona Guerra Mundial, abans que els passos per recollir els trossos com el benefactor econòmic d'un guerra devastadora.

MDN/HMV MDN / HMV

An award-winning author and geopolitical analyst, Mahdi Darius Nazemroaya is the author of The Globalization of NATO (Clarity Press) and a forthcoming book The War on Libya and the Re-Colonization of Africa . L'autor premiat i analista geopolític, Mahdí Darius Nazemroaya és l'autor de la globalització de l'OTAN (Clarity Press) i un llibre de pròxima aparició La guerra contra Líbia i la recolonització de l'Àfrica. He has also contributed to several other books ranging from cultural critique to international relations. També ha contribuït a diversos llibres que van des de la crítica cultural de les relacions internacionals. He is a Sociologist and Research Associate at the Centre for Research on Globalization (CRG), a contributor at the Strategic Culture Foundation (SCF), Moscow, and a member of the Scientific Committee of Geopolitica, Italy. Ell és un sociòleg i investigador associat al Centre d'Investigació sobre la Globalització (CRG), col · laborador de la Fundació Cultura Estratègic (SCF), Moscou, i membre del Comitè Científic de la Geopolítica, Itàlia. He has also addressed the Middle East and international relations issues on several TV news networks including Al Jazeera, teleSUR, and Russia Today. També ha abordat l'Orient Mitjà i els assumptes de relacions internacionals en diverses cadenes de televisió de notícies, incloent Al Jazeera, Telesur, i Rússia Avui. His writings have been translated into more than twenty languages. Els seus escrits han estat traduïts a més de vint idiomes. In 2011 he was awarded the First National Prize of the Mexican Press Club for his work in international investigative journalism. El 2011 va ser guardonat amb el Primer Premi Nacional del Club de Premsa de Mèxic pel seu treball en el periodisme d'investigació internacional.

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb