El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

La guerra a Síria. A l'atenció dels periodistes i dels ''savis'' de La Vanguardia.

quetgles | 13 Agost, 2012 18:03

  

         La guerra a Síria. A l'atenció dels periodistes i dels ''savis'' de La Vanguardia.

 

     A data d'avui, 13.08.2012,  La Vanguardia publica un dossier-resum sobre els darrers esdeveniments bèl·lics de Síria. A Barcelona estant, el redactor del dossier, En David Martínez, no amaga el seu posicionament ''pro-occidental''. Més encara:  fa una crida a la intervenció armada.  Així, En Martínez  s'exclama:  ''La comunitat internacional segueix ''de vacances'' i sense intervenir  en un conflicte...'' , referint-se a la guerra de Síria.  L'edició on line porta un  vídeo amb un peu sorprenent que diu: ''Rebels sirians llancen cadàvers des d'un terrat''.  I sí, al vídeo es veuen uns cadàvers que cauen d'un terrat i esclaten al xocar al terra al carrer davant una gent que mira els fets.

   La premsa ''occidental'' sempre ha donat per inqüestionable que els ''rebels'' eren els bons, els demòcrates que lluitaven contra el dictador, Baixar Al-Assad.  Però el fet de llançar cadàvers i fer festa deixa malmès el certificat democràtic dels rebels. Un hom podria pensar que el vídeo ha sigut realitzat per agents de Al-Assad.

    Els mitjans ''orientals'' fa temps que denuncien els plans dels EUA i d'Israel per fer caure el règim de Al-Assad. Assenyalen aquests mitjans que els col·laboradors regionals al servei de l'Imperi, l'Aràbia Saudita i Qatar, són monarquies absolutes, feudals i reaccionàries. També diuen que la premsa ''occidental'' és corrupte, que fa una guerra mediàtica.

 

    Al meu parer, els dossiers ''orientals'' sobre el conflicte sirià, majorment,  s'acosten al que seria la veritat objectiva.

 

    He considerat que el dossier d'En Timoteu Bancroft-Hinchey,  Pravda, 10.08.2012, podria ésser de l'interès dels periodistes de La Vanguardia (Un altre periodisme és possible).

  

 

   

 

 

sectionsAlep: les històries contradictòries i la veritat

10.08.2012 2012.08.10

Again the western media is manipulating the facts, sifting through footage taken in recent weeks, showing out-of-date clips of tanks being commandeered by terrorists, then after their murderous filth was chased out of Damascus, they paint a rosy story of Aleppo. Un cop més els mitjans occidentals és la manipulació dels fets, tamisat a través d'imatges preses en les últimes setmanes, que mostra fora de la data dels clips dels tancs sigui requisada pels terroristes, a continuació, després de la seva brutícia assassina va ser expulsat de Damasc, pinten una història color de rosa d'Alep. The truth so obviously hurts, hence the lies. La veritat així que òbviament fa mal, per tant, les mentides. Here is the full truth and nothing but. Aquí està tota la veritat i res més.

The Free Syrian Terrorist Force is, sorry to spoil the fun, certainly not composed by Syrians. El Tractat de Lliure força terrorista sirià és, perdó per fer malbé la diversió, per descomptat no està compost pels sirians. Around 75 per cent of them are foreign mercenaries, murderers, "ex-SAS", "ex-French special forces", Libyan rapists, murderers and torturers, and so on, complete with the hierarchy composed of Iraqis and Turks and the token Syrian for the cameras. Al voltant del 75 per cent d'ells són mercenaris estrangers, assassins, "ex-SAS", "ex-forces especials franceses", violadors, assassins libis i torturadors, i així successivament, complet amb la jerarquia composta pels iraquians i els turcs i el testimoni de Síria per a les càmeres.

Secondly, and sorry to spoil the fun again, things are not going very well for this western-backed scourge and their western masters, furiously scratching their heads as to what to do next. En segon lloc, i ho sento d'arruïnar la diversió de nou, les coses no van molt bé per aquest flagell, recolzat per Occident i els seus amos occidentals, gratant-se el cap amb fúria pel que fa a què fer a continuació. After Libya, with nobody believing a word London, Washington or Paris says any more, and after the foreign policy disaster in Iraq, invading outside the UNSC, what can they do, except keep on sending foreign mercenaries and murderers to their deaths inside Syria? Després de Líbia, sense que ningú creu una paraula de Londres, Washington o París diu res més, i després del desastre de política exterior a l'Iraq, la invasió de fora del Consell de Seguretat, què poden fer, llevat seguir enviant mercenaris estrangers i assassins a la mort dins de Síria?

For those who wish to make a buck by fighting for this filth murdering civilians and raping girls, it should also be pointed out that they are generally not paid until after the first ten days, after which they are generally dead. Per a aquells que desitgen fer diners, lluitant per aquesta porqueria assassinar civils i violant les nenes, sinó que també cal assenyalar que generalment no es paguen fins després dels primers deu dies, després de les quals en general són morts. Someone point that out to them, will you? Punt d'algú que a ells, oi? Thanks. Gràcies.

I em sap greu d'arruïnar la diversió de nou, però Alep no s'ha caigut als terroristes. In fact, quite the contrary - it is surrounded on all sides, it is totally cut off and the enclave where the terrorists were concentrated, in Salah al-Deen has been sterilised. De fet, tot el contrari - que està envoltat per tot arreu, que s'interromp el subministrament i l'enclavament on els terroristes es van concentrar, en Salah al-Din ha estat esterilitzades. Few escaped. Pocs van escapar. Allahu Akhbar! Allahu Akbar! A few rats shaved their faces, a handful trickled through; the families of the others can thank the FUKUS Axis and the Gulf Cooperation Council for the loss of their young men. A poques rates es va afaitar la cara, un grapat va degotar a través de, les famílies dels altres pot donar les gràcies a l'Eix FUKUS i el Consell de Cooperació del Golf per la pèrdua dels seus joves. They were literally liquidated. Ells van ser liquidats, literalment.

But we will not hear from or about these, because neither are most of them Syrians nor do they fight with documents, nor will their families see any of the money they were promised. Però no anem a escoltar de o sobre ells, perquè ni són la majoria d'ells sirians ni barallar amb els documents, ni les seves famílies a veure res dels diners que se'ls va prometre.

In Aleppo, there are groups of desperate terrorists left in pockets, low on ammunition, low on food and already doing what they do so well, namely murdering local civilians, stealing their food, looting their homes and raping their girls. En Alep, hi ha grups de terroristes desesperats que queden a les butxaques, baix en la munició, les baixes en aliments i ja està fent el que fan tan bé, és a dir, l'assassinat de civils locals, el robatori dels seus aliments, el saqueig de les seves cases i violant les seves filles. And boys. I els nens. Sodomy after all goes hand-in-hand with the FUKUS Axis and their minions. La sodomia, després de tot va mà a mà amb l'Eix FUKUS i els seus sequaços. Remember Abu Ghraib? Recordeu Abu Ghraib?

Pravda.Ru sources in Aleppo claim this filth is totally alienated amongst the population - as in other areas they are hated (except a handful of villages where the western media concentrates) and there are reports that the civilian boroughs are being pillaged for food and valuables for them to carry back to their villages - and countries, if they get out. Fonts de Pravda.ru a Aleppo reclamar aquesta brutícia està totalment alienada entre la població - com en altres àrees que són odiats (amb excepció d'un grapat de llogarets on els mitjans occidentals concentrats) i hi ha informes de que els barris civils es van saquejar els aliments i objectes de valor perquè duguin a tornar als seus pobles, i els països, si es surten. The sources have given a very clear picture as to what is going on: hundreds of these murderers, torturers and rapists were being exterminated by the hour by the brave Syrian Armed Forces. Les fonts han donat una imatge molt clara quant al que està passant: centenars d'aquests assassins, torturadors i violadors estaven sent exterminats per l'hora dels valents forces armades sirianes.

As the terrorist pigs saw they were going to lose the areas they held, what did they do? Com els porcs terroristes van veure que perdrien les àrees que tenien, què van fer? They tried to storm a 5,500-year-old citadel and destroy it. Ells van tractar d'irrompre en una ciutadella de 5.500 anys d'edat, i ho destrueixen. How low does it get, when you try to destroy historical heritage in revenge? Què tan baix es ho aconsegueix, quan s'intenta destruir el patrimoni històric en la venjança? Fortunately, the Syrian Armed Forces were stationed around the citadel and saved it, eliminating the filth as it tried to destroy the main gate. Afortunadament, les Forces Armades sirianes estaven estacionats al voltant de la ciutadella i l'ha guardat, el que elimina la brutícia, ja que va tractar de destruir la porta principal. The situation at present is that of the 12,000 rats trapped in Aleppo, perhaps 20% of that force has been depleted, leaving some 9,000 to 10,000 without supplies and no way of getting them. La situació actual és que dels 12.000 rates atrapades a Aleppo, potser el 20% d'aquesta força s'ha esgotat, deixant uns 9.000 a 10.000, sense subministraments i no hi ha manera d'accedir-hi.

Meanwhile the terrorist incursions from the Jordanian and Lebanese borders have diminished as security is tightened, the most porous frontier now being Turkey, which harbours the FUKUS darlings in a clear act of aggression against Damascus. Mentrestant, les incursions terroristes del jordà i les fronteres libaneses han disminuït com s'estreny la seguretat, la frontera més porosa ara és Turquia, que alberga els més estimats FUKUS en un clar acte d'agressió contra Damasc. The question is posed as to when Syria's patience snaps and Ankara is held accountable for what it is doing. La qüestió es planteja pel que fa a quan la paciència de Síria encaix i Ankara és responsable pel que està fent.

The Syrian Government has to be wary of the terrorists using a ploy they and their FUKUS masters have been thinking about for a long time now, namely using their own stashes of chemical weapons to launch a false flag attack, blame the Syrian Government and then whitewash public opinion for an invasion. El Govern sirià ha de anar amb compte amb els terroristes que utilitzen una tàctica que ells i els seus amos FUKUS han estat pensant durant molt de temps, és a dir, utilitzant els seus propis amagatalls d'armes químiques per llançar un atac de falsa bandera, culpar el Govern de Síria i calç l'opinió pública per una invasió.

So now we see the true mettle of the FUKUS Axis and their terrorists and we see the graveyard of their policies and diplomacy. Així que ara veiem el veritable tremp de l'Eix FUKUS i els seus terroristes i veiem el cementiri de les seves polítiques i la diplomàcia. Rather than Iran being the country to look over its shoulder, Turkey looks set in certain quarters to get the karma it deserves. En lloc de l'Iran és el país per mirar per sobre de la seva espatlla, Turquia sembla que en certs cercles per aconseguir el karma que es mereix.

You mess in the internal affairs of a sovereign state, you try to destroy heritage as part of policy and by God it comes flying back to you square in the face. Et fiques en els assumptes interns d'un Estat sobirà, intenta destruir el patrimoni com a part de la política i per Déu que ve volant de nou a vostè en plena cara.

Time for a new age of world diplomacy without the lobbies and corporatist cliques which dictate the policies of Washington and its poodles while pretending to be democratic and accountable. Temps per a una nova era de la diplomàcia mundial, sense els grups de pressió i camarilles corporatives que dicten les polítiques de Washington i els seus caniches mentre pretén ser democràtic i responsable. How accountable is an organism that is not elected? Com retre comptes és un organisme que no està seleccionat? Let the balance of power shift eastwards, to Russia, China and India, along with other States such as Brazil which uphold international law and do not insult it by saying one thing and doing another. Deixi que l'equilibri de commutació sota càrrega cap a l'Est, a Rússia, Xina i Índia, juntament amb altres estats com Brasil, que respecti el dret internacional i no l'insulten dient una cosa i fer una altra.

Timothy Bancroft-Hinchey Bancroft-Hinchey Timoteu

Pravda.Ru Pravda.Ru

 

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb