El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

Avís d'alerta als navegants catalans.

quetgles | 17 Juny, 2011 19:52

 

  

          Avís als navegants.  Fets inquietants:  les hamburgueses assassines.  

      Aquesta tarda, La Vanguardia online informava d'una greu infecció del bacteri E.Coli a Lille, ciutat del nord de França. Que un grup de nens han quedat greument infectats per menjar hamburgueses a un mateix restaurant. Que les hamburgueses provenien de Lidl, la gran multinacional alemanya. I que les hamburgueses del cas eren de procedència alemanya. 

 

    Al cap d'unes hores, la notícia era esborrada del diari.

  Es pot constatar que els diaris espanyols no fan referència a la cas.

   

  Més inquietant encara: el diaris francesos  o no en diuen res o ho presenten com si fos un succés. El diari Le Monde en fa una breu referència amb títol interrogatiu que fa ''E. Coli: ''S'ha de dubtar de la seguretat alimentària?''. I la notícia diu: '' Dijous, 16 de setembre els nens de la regió de Nord-Pas-de-Calais van ser hospitalitzats després d'una intoxicació pel bacteri E. coli . coli . Tous ont en commun d'avoir consommé des steaks hachés ou boulettes de viande de la marque "Steak Country", distribués par les magasins Lidl. Tots tenen en comú que han utilitzat la carn mòlta o mandonguilles de la marca "País Steak", distribuït per les botigues Lidl. Cette affaire de santé publique survient après la contamination en mai de plusieurs milliers de personnes par une autre forme de cette même bactérie présente dans des graines germées (lentilles, luzerne, soja) produites en Allemagne et responsables du décès de 39 personnes en Europe. Aquest problema de salut pública es produeix després de la contaminació al maig de diversos milers de persones amb una altra forma de la mateixa bacteri present en les llavors germinades (llenties, alfals, soja) produïda a Alemanya i responsable de la mort de 39 persones a Europa.''     Vegeu que el diari evita citar el nom de la ciutat, de Lille.     Els diaris alemanys no en diuen res, la qual cosa és extraordinàriament cridanera.    Haurem de suposar que els governs alemany i francès estan espantats, i els ministres d'interior han intervingut la premsa.      S'ha d'entendre que aquesta infecció de les hamburgueses de Lild serà una catàstrofe per l'economia alemanya i per Europa.

      Podeu veure més informació sobre el cas que era al diari italià Corriere della Sera, que fa:

 

  

 Bacteri: convulsions
di 97 tonnellate di carne francese de 97 tones de carn de francès
Sono hamburger e polpette a marchio «Steaks Country» venduti dalla Lidl. Hamburgueses i mandonguilles són de marca "Carnes del país" venut per Lidl. La catena tedesca sta collaborando La cadena alemanya està treballant NOTIZIE CORRELATE NOTÍCIES RELACIONADES Francia: sette bambini ricoverati per un'infezione, ma non è il batterio killer (16 giugno 2011) França: set nens hospitalitzats per una infecció, però no als assassins bacteris (16 de juny de 2011) Batterio killer, in Germania muore anche un bambino (14 giugno 2011) Bacteri assassina, un nen mor a Alemanya (14 de juny de 2011) Germogli di broccoli, aglio e fieno greco, ultimi «sospettati» per il batterio killer (13 giugno 2011) Bròquil brots, l'all i el fenc grec, l'últim "sospitosos" als assassins bacteris (13 de juny de 2011) Batterio killer, nei germoglio di legumi l'origine dell'infezione mortale (10 giugno 2011) Bacteri assassina d'arrel la font de la infecció de la mort de les lleguminoses (10 de juny de 2011) L'azienda era «bio», ma senza controllo sulla filiera nulla è garantito (10 giugno 2011) L'empresa va ser "orgànica", però sense control sobre la cadena, res està garantit (10 de juny de 2011) Domande e risposte (30 maggio 2011) Preguntes i Respostes (30 de maig de 2011) VERONA - si verifica se l'infezione si trova nella carne o è legata a difetti di conservazione VERONA - es produeix quan la infecció es troba en la carn, o està lligada a defectes en la conservació Batterio: sequestro preventivo Bacteri: convulsions
di 97 tonnellate di carne francese de 97 tones de carn de francès
Sono hamburger e polpette a marchio «Steaks Country» venduti dalla Lidl. Hamburgueses i mandonguilles són de marca "Carnes del país" venut per Lidl. La catena tedesca sta collaborando La cadena alemanya està treballant

 
MILANO - Sono proseguiti per tutto il giorno i sequestri cautelativi temporanei da parte dei carabinieri del Nas, su disposizione del ministro della Salute, delle confezioni di hamburger e polpette a marchio Steaks Country analoghi a quelli che si sospetta siano all'origine delle infezioni da Escherichia coli che hanno colpito sette bambini nel nord della Francia . MILAN - va continuar durant tot el dia, la confiscació cautelar de la policia de la NAS, per ordre del ministre de Salut, els envasos d'hamburgueses i mandonguilles de marca País Filets similars als sospitosos de ser la font de la infecció per Escherichia coli que han colpejat set nens al nord de França . Complessivamente sono state sequestrate oltre 97 tonnellate di prodotto in nove piattaforme distributive della Lidl Italia, che ha pienamente collaborato con i Nas. En total, van confiscar més de 97 tones de producte en nou plataformes de distribució Lidl d'Itàlia, que ha cooperat plenament amb el NAS. Praticamente, tutti i prodotti segnalati presenti in Italia sono sotto sequestro. Pràcticament tots els productes reportats a Itàlia s'adjunten. Campioni di hamburger e polpette sono stati consegnati agli Istituti zooprofilattici sperimentali che procederanno alle analisi per verificare l'eventuale presenza di batteri tossici. Les mostres d'hamburgueses i mandonguilles van ser lliurats a la Zooprofilattico Institut, que emprendrà l'anàlisi per verificar la possible presència de bacteris tòxiques. I risultati delle analisi saranno disponibili nei primi giorni della prossima settimana. Els resultats de l'anàlisi estaran disponibles en els primers dies de la setmana que ve. CONDIZIONI «PREOCCUPANTI» - Dei sette bambini contagiati in Francia, uno è in coma farmacologico e in condizioni «preoccupanti». CONDICIONS "preocupant" - Dels set nens infectats a França, un està sedat i sota "preocupant". Lo denuncia Stephane Leteurtre, il medico del servizio di rianimazione pediatrica del Chru di Lille in cui il bimbo è ricoverato insieme ad altri sei piccoli invece in «condizioni stabili», come ha spiegato Michel Foulard, il primario dell'ospedale. La queixa Stephane Leteurtre, el servei mèdic de la teràpia intensiva pediàtrica CHRU de Lilla, on va ser hospitalitzat el nen juntament amb sis mans d'altres petits en "condició estable", va explicar Michel Foulard, el cap de l'hospital. Due di loro potranno tornare a casa entro la prossima settimana. Dos d'ells tornarà a casa dins de la setmana. Il bimbo in gravi condizioni ha due anni e viene dalla regione dell'Oise. El nen té dos anys en estat greu i ve de la regió de Oise. Giovedì era stato trasferito da Amiens a Lille. Dijous havia estat traslladat d'Amiens a Lille. Dal momento del ricovero, l'infezione è raddoppiata, ha precisato Leteurtre in una conferenza stampa. Des del moment de l'ingrés, la infecció s'ha duplicat, va dir en una conferència de premsa Leteurtre. IL MINISTRO DELLA SALUTE - Quello avvenuto in Italia è stato un sequestro preventivo. EL MINISTRE DE SALUT - ¿Què ha passat a Itàlia va ser una convulsió. «Oggi mangerò hamburger. "Avui vaig a menjar hamburgueses. I consumatori italiani possono stare tranquilli», ha detto il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intervistato da Radio 24, riferendosi ai casi di infezione da batterio E. Els consumidors italians poden estar tranquils ", va dir el ministre de Salut, Ferruccio Fazio, entrevistat per Ràdio 24, referint-se als casos d'infecció amb el bacteri E. coli in Francia. coli a França. «I consumatori - ha detto il ministro - stiano tranquilli. "Els consumidors - va dir el ministre - estan en calma. Abbiamo effettuato sequestri preventivi in Italia di una partita di hamburger della stessa ditta» produttrice degli hamburger ritenuti sospetti come veicolo di infezione in Francia. Hem dut a terme segrestos a Itàlia les estimacions d'un munt d'hamburgueses en el fabricant d'hamburgueses mateixa empresa "considerat com a sospitós, com un vehicle de la infecció a França. Ma, ha aggiunto Fazio, «dopo i controlli, la carne verrà dissequestrata. No obstant això, va dir Fazio, "després dels controls, la carn serà segrestat. Non c'è - ha quindi ribadito il ministro - nessun problema per i consumatori». No és - el ministre ha reiterat - no hi ha problema per als consumidors ". La ditta produttrice della carne sospetta, ha inoltre precisato il ministro, «sta collaborando». El fabricant de carn de sospita, el ministre va assenyalar a més, "està funcionant". A ogni modo, ha sottolineato Fazio, «non si sa se il batterio venga proprio dalla carne o dalla filiera». En qualsevol cas, Fazio, va dir, "no se sap si el bacteri és la carn o morir". Quanto all'eventuale consumo della carne di hamburger della marca sospetta, che eventualmente i consumatori dovessero avere già acquistato, «se questa carne viene cotta bene, almeno tre-quattro minuti a 70 gradi - ha affermato il ministro - allora si può consumare anche in presenza, eventualmente, del batterio». Pel que fa a la possible utilització de la marca de carn d'hamburguesa sospita que si els consumidors que ja han comprat ", si la carn està ben cuinada, almenys tres o quatre minuts a 70 graus -, va dir el ministre - llavors vostè pot consumir en presència, si s'escau, del bacteri. " Il ministro ha anche sottolineato come sulla vicenda vi sia «un certo allarmismo»: «Il batterio E. El ministre també ha posat èmfasi en la qüestió no és "quelcom alarmista": "El bacteri E. coli c'è sempre stato, ma il sistema italiano, in questa situazione - ha concluso Fazio - ha dimostrato di essere ottimo». coli sempre ha estat aquí, però el sistema italià, en aquest cas - va concloure Fazio - ha demostrat ser molt bo ". INTOSSICAZIONI - Il batterio Escherichia coli che ha provocato l'intossicazione di alcuni bambini a Lille «non è dello stesso ceppo» del batterio killer che ha colpito in Germania». INTOXICACIÓ - El bacteri Escherichia coli que va causar la intoxicació d'alguns nens a Lille "no és la mateixa soca" l'assassí de bacteris que van atacar a Alemanya ". Lo ha riferito un portavoce della Commissione Ue, precisando che «per ora non è stato lanciato un allarme europeo» e che Bruxelles attende chiarimenti sulle cause della contaminazione. Va dir un portaveu de la Comissió de la UE, afirmant que "per ara no s'ha emès una advertència europea" i que Brussel espera aclariments sobre les causes de la contaminació. Il ceppo che ha colpito in Francia è «il più comune (0157), rispetto al ceppo 0104 che ha colpito in Germania». El cep que va afectar a França és "el més comú (0157), en comparació amb la soca de 0104 que va afectar a Alemanya." IL BILANCIO - Intanto il bilancio delle vittime dell'epidemia di E. EL PRESSUPOST - Mentrestant, el nombre de morts pel brot d'E coli è salito a quota 39 a livello europeo, delle quali 38 in Germania, una in più rispetto a mercoledì . compartir coli es va elevar a 39 a Europa, dels quals 38 a Alemanya, més d'un dimecres . È quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'Istituto Robert-Koch di Berlino. Això es revela en el Butlletí Diari Institut Robert Koch de Berlín. Anche il numero dei casi in Germania è aumentato: a giovedì, l'istituto ne ha accertati 3.304 , 50 in più rispetto ai 3.254 di mercoledì. El nombre de casos ha augmentat a Alemanya: el dijous, l'institut ha establert 3304, 50 més que el 3254 el dimecres. Redazione online Editors Online
17 giugno 2011 © RIPRODUZIONE RISERVATA 17 juny 2011
  

    

   Faceu córrer la notícia.

 

Comentaris

Afegeix un comentari
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb