El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

Els Estats Units són els proveïdors d'ISIL, segons Fars.

quetgles | 29 Desembre, 2015 19:04

  

       Els Estats Units són els principals proveïdors d'armament per a l'Estat Islàmic, segons informa Fars, agència de premsa ''oriental''.

   Als mitjans ''occidentals'' se'ls està esfondrant el sòl. No poden guardar per més temps el silenci sobre l'estratègia de l'Imperi, estratègia que va suposar la creació d'ISIL amb l'objectiu de liquidar el govern de Baixar al-Assad.

    La riuada de notícies que destapen la tasca essencial de la ''coalició antiterrorista''  dels EUA (la tasca de proveir els ''terroristes'') amenaça inundar els caus del periodisme de l'Imperi.

      He pensat que era bo contribuir a la denúncia dels mitjans ''occidentals'' (de les Corporacions), tan submisos a l'estratègia mistificadora de l'Imperi.

   Podeu veure el post publicat avui a Fars Avions desconeguts llancen ajuda militar a Kirkuk per a ISIL.

       També molt Il·lusratiu és el post Perquè els EUA ajuda Al-Qaeda i a Daesh?

La ''premsa oriental'' informa, 25/12/2015.

quetgles | 25 Desembre, 2015 09:23

  

   La ''premsa oriental'' informa, 25/12/2015.

        La ''premsa occidental'' (la de les Corporacions) vigila els esdeveniments del panorama mundial. Aquesta premsa tan bon punt  constata que els esdeveniments mostren la ma secreta de l'Imperi, mira d'amagar la informació.

     Per descomptat, la ''premsa oriental'' es veu que no té obstacles a l'hora de mostrar la mà del crim. Com a exemple, podeu veure aquest post de l'agència iraniana Fars.

Comandant iranià: Erdogan Debilitament Power 'Estats islàmics

·                      

·                      

·                      

·                    

TEHRAN (FNA)- A senior Iranian commander blasted Turkish President Recep Tayyip Erdogan's support for the terrorist groups in Syria and Iraq, and warned that his acts and decisions are decreasing the Muslims' power. TEHERAN (FNA) - Un comandant iranià va criticar el suport del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per als grups terroristes a Síria i l'Iraq, i ha advertit que els seus actes i decisions estan disminuint el poder dels musulmans.

"The arrogant powers are creating a secure space for the Zionists and there is no Islamic country which has not become involved and they engaged Turkey too and Erdogan has taken steps towards destroying the Islamic power in the region," Commander of the Iranian Border Guards Brigadier General Qassem Rezayee said, addressing the Law Enforcement Police personnel in the Northern city of Rasht on Thursday. "Les potències arrogants estan creant un espai segur per als sionistes i no hi ha cap país islàmic que no ha de participar i participen Turquia també i Erdogan ha pres mesures per destruir el poder islàmic a la regió", Comandant de la iraniana Guàrdies Fronterers de Brigada general Qassem Rezayee dir, dirigint-se al personal de la policia de l'ordre públic a la ciutat septentrional de Rasht dijous.

Noting that Erdogan has also made Saudi Arabia get stuck in a regional quagmire, he said, "All these cases are aimed at creating security for the Zionist regime." Observant que Erdogan també ha fet Aràbia Saudita quedes encallat en un mal pas regional, va dir, "Tots aquests casos estan dirigides a la creació de la seguretat per al règim sionista".

Erdogan's role in supporting the terrorist groups and fomenting crises in the regional states has recently been revealed more than any other time. Paper d'Erdogan en el suport als grups terroristes i el foment de les crisis en els estats de la regió ha estat recentment revelat més que qualsevol altre moment.

Earlier this month, Abu Muhammad al-Julani, the leader of the Jabhat al-Nusra militant group said in an interview aired by Arab TV channel Orient News (Dubai, UAE) that Turkey's goal is to create a so-called “security zone” on the North of the Syrian Arab Republic. A principis d'aquest mes, Abu Muhammad al-Julani, el líder del grup extremista Jabhat al-Nusra va dir en una entrevista transmesa pel canal de televisió àrab Orient News (Dubai, Emirats Àrabs Units) que l'objectiu de Turquia és crear una anomenada "zona de seguretat" al nord de la República Àrab Síria.

Al-Julani's face was covered during the interview. El rostre d'Al-Julani va ser cobert durant l'entrevista. The militant group's leader directly accused the president of Turkey, Recep Tayyip Erdogan, of planning to strengthen the ISIL by establishing a buffer zone, Sputnik said. El líder del grup militant va acusar directament el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, de la planificació per enfortir la ISIL mitjançant l'establiment d'una zona de seguretat, va dir l'Sputnik.

"Turkey's actions will Let ISIL expand its influence in border zones," Abu Muhammad claimed. "Les accions de Turquia li permetrà ISIL expandir la seva influència en zones de frontera," Abu Mohammad va afirmar.

The ringleader stressed that despite being a member of the US-led coalition, Ankara primarily targets Kurdish forces for bombing rather than ISIL in the North of Syria. El cap va destacar que tot i ser un membre de la coalició liderada pels Estats Units, Ankara es dirigeix ​​principalment a les forces kurdes per bombardejar en lloc de ISIL al nord de Síria. And the Kurdish militia is one of the main forces fighting against ISIL terrorists on the ground in Syria. I la milícia kurda és una de les principals forces que lluiten contra els terroristes ISIL sobre el terreny a Síria.

He also condemned his allies from Ahrar al-Sham insurgent group for participating in a recent "Syrian opposition" conference in Riyadh and called the forum a "conspiration". També va condemnar als seus aliats del grup insurgent Ahrar al-Sham per participar en una recent conferència de "oposició siriana" a Riad i va trucar al fòrum d'una "conspiració".

"Whatever decisions they made, they won't be realized," al-Julani claimed. "El decisions que van prendre, no es van adonar," al-Julani afirmar.

The ISIL terrorist group controls vast territories of Syria and Iraq and is currently considered to be one the main threats to global security. El grup terrorista ISIL controla vasts territoris de Síria i l'Iraq i és considerada actualment com una de les principals amenaces a la seguretat global.

The Russian Ministry of Defense previously provided evidence that Turkey is involved in an illicit oil trade with ISIL and selling stolen Syrian and Iraqi oil. El Ministeri de Defensa rus ha proporcionat proves que Turquia està involucrat en un comerç de petroli il·lícita amb ISIL i venda de petroli robat siriana i iraquiana. Satellite and drone images showed hundreds and hundreds of oil trucks moving from ISIL-held territory to Turkey to reach their destination at Turkish refineries and ports controlled by Recep Erdogan's family. Satélite i les imatges d'avions no tripulats van mostrar centenars i centenars de camions de petroli que passen de territori controlat per ISIL a Turquia per arribar al seu destí en les refineries de Turquia i ports controlats per la família de Recep Erdogan.

The al-Nusra Front terrorist group, which is affiliated with al-Qaeda, is also unlawful and is prohibited from activities in Russian territory. El grup terrorista Al-Nusra davanter, que està afiliat a al-Qaida, també és il·legal i està prohibit que les activitats en el territori rus.

   També podeu veure Els oligarques maten la democràcia

Enquesta electoral del 19.12.2015

quetgles | 20 Desembre, 2015 08:10

Podemos supera el PSOE, segons l'enquesta d'avui del Diari d'Andorra.

      Com és sabut, a l'Estat espanyol està prohibit publicar enquestes electorals a la darrera setmana de la contesa.

    Podeu veure l'enquesta publicada avui mateix al Diari d'Andorra. Vegeu la web Podemos supera al PSOE.

Als Estats Units els arriba el Sant Martí, 2 (reedició amb més posts).

quetgles | 18 Desembre, 2015 21:25

  

  

    Als Estats Units els arriba el Sant Martí, 2 (reedició amb més posts).

 

 

 

       Dit planerament  per copsar la cosa:

 

        Els mitjans ''occidentals'' (els de les Corporacions capitalistes),sense aturar, proclamen la bonesa de l'agenda criminal de l'Imperi.

 

    Segons aquesta agenda, el món és monopolar i els qui no es sotmeten als designis imperials, si més no, ha de ser castigats.

 

    Els Estats Units i els seus vassalls amenacen a mig món, econòmicament i militar.  I en tot temps mouen guerres ''per a preservar la pau'' (No de bades, el president dels Estats Units, En Barack Obama, va rebre el premi Nobel de la Pau). El bloc imperial imposa les seves resolucions sense esperar l'aprovació de l'ONU (És més, tot fa  pensar que l'Imperi controla l'ONU).

 

   Al 1990, amb la desfeta de l'URSS, els mitjans de les Corporacions anunciaven joiosos l'inici de la Pax Ianqui. Però, d'immediat, es va veure que els designis no es complien.

 

     A partir del 2000, Rússia renaixia de les seves cendres i la Xina esdevenia un gegant aliè a l'agenda de Washington. A més a més, contra tot pronòstic, la República Islàmica de l'Iran es mantenia viva i desafiant.

 

    Al 2015, ha restat palès que els  països partidaris d'un món multilateral són més i més poderosos.

 

    S'ha de saber: Des de principis de segle, la Xina és el ''taller del món''.

    La Xina produeix vuit vegades més acer que els EUA; i les drassanes xineses deu vegades més vaixells que les ianquis.

 

    S'ha de saber: la Xina supera els EUA en nombre d'enginyers (quatre vegades més). Hem de suposar que també els supera en nombre d'enginyers d'alta tecnologia (i d'alta tecnologia militar, també).

 

    S'ha de saber: l'Índia també supera els EUA en nombre d'enginyers.

    Darrerament, s'ha fet més palès que els grans països de l'Àsia s'allunyen de cada vegada més de l'agenda ianqui i s'acosten al projecte multilateralista. Podem citar Indonèsia, Pakistan, Vietnam, Tailàndia, Bangladesh i d'altres, però, entre tots ells, destaca l'Índia.

 

   Amb l'arribada del nacionalista Narendra Modi, l'Índia (tercera economia mundial)  ha marcat més la distància respecte a Washington i el seu acostament a Rússia.

 

    Al moment present, sembla que Rússia  ha decidit que és l'hora d'aturar els peus de l'Imperi. Rússia ha mostrat les cartes del seu joc per derrotar els EUA a les guerres d'Ucraïna i de Síria.

 

     En contra del dogma de la religió imperial, Rússia i la Xina   estan en condicions per superar els Estats Units en productes d'alta tecnologia militar.

 

    Com a indicador, podeu veure una notícia d'ara de l'agència Fars sobre el poder militar rus a Síria i l'Iraq. Vegeu el post Ajuda militar russa a l'Iraq. També podeu  veure Síria podrà abatre avions de l'OTAN. O també Per què la Marina nord-americana retard, les flotes xineses russos.

 

   I,  encara més,  China: Míssil assassí de portaavions. O, també, Supersònic míssil nuclear xinès.

 

The US comes the nightmare.

quetgles | 17 Desembre, 2015 12:14

 

                            

                              The US comes the nightmare.       Quite simply grasping the thing:

        Means '' Western '' (those of capitalist corporations), without stopping, proclaim the goodness of the criminal agenda of the Empire.

    According to the agenda, the world is monopolar and those who do not submit to imperial designs, at least, should be punished.

    The United States and its vassals threatening half the world, economically and military. I moved wars at all times '' to preserve peace '' (Not in vain, the US president, Barack Obama received the Nobel Peace Prize). The imperial bloc imposes its decisions without waiting for approval from the UN (Furthermore, everything suggests that the Empire controls the UN).

   In 1990, with the defeat of the USSR, the media corporations joyfully announced the start of Pax Yankee. But immediately they saw that the plans were not fulfilled.

     Since 2000, Russia was reborn from its ashes and China became a giant alien to the agenda of Washington. Furthermore, against all odds, the Islamic Republic of Iran remained defiant and alive.

    2015 has remained clear that the countries in favor of a multilateral world are more and more powerful.

    We know: Since the beginning of the century, China is the '' workshop of the world. ''
    China produces eight times more steel than the US; Chinese shipyards and ships ten times more than the Yankees.

    We know: China surpasses the US in number of engineers (four times). We also assume that exceeds the number of engineers high-tech (and high-tech military, too).

    We know: India also surpasses the US in number of engineers.
    Lately, it has become clearer that major Asian countries increasingly move away from the Yankee agenda and multilateral approach to the project. We mention Indonesia, Pakistan, Vietnam, Thailand, Bangladesh and others but between them highlights India.

   With the arrival of the nationalist Narendra Modi, India (third world economy) scores more distance from Washington and its approach to Russia.

    At the present moment, it seems that Russia has decided that it is time to stop the foot of the Empire. Russia has shown the letters of their game to defeat the US war in Ukraine and Syria.

     Against the dogma of religion imperial Russia and China are able to surpass the United States in high-tech military products.

    As an indicator, you can now watch news agency Fars on Russians providing military aid to Iraq. You can also see Syria Right to Hit NATO Warplanes .   Or Why US Navy Lags Behind Russian, Chinese Fleets.

Als Estats Units els arriba el Sant Martí.

quetgles | 16 Desembre, 2015 09:37

  

    Als Estats Units els arriba el Sant Martí.

 

 

 

       Dit planerament  per copsar la cosa:

 

        Els mitjans ''occidentals'' (els de les Corporacions capitalistes),sense aturar, proclamen la bonesa de l'agenda criminal de l'Imperi.

 

    Segons aquesta agenda, el món és monopolar i els qui no es sotmeten als designis imperials, si més no, ha de ser castigats.

 

    Els Estats Units i els seus vassalls amenacen a mig món, econòmicament i militar.  I en tot temps mouen guerres ''per a preservar la pau'' (No de bades, el president dels Estats Units, En Barack Obama, va rebre el premi Nobel de la Pau). El bloc imperial imposa les seves resolucions sense esperar l'aprovació de l'ONU (És més, tot fa  pensar que l'Imperi controla l'ONU).

 

   Al 1990, amb la desfeta de l'URSS, els mitjans de les Corporacions anunciaven joiosos l'inici de la Pax Ianqui. Però, d'immediat, es va veure que els designis no es complien.

 

     A partir del 2000, Rússia renaixia de les seves cendres i la Xina esdevenia un gegant aliè a l'agenda de Washington. A més a més, contra tot pronòstic, la República Islàmica de l'Iran es mantenia viva i desafiant.

 

    Al 2015, ha restat palès que els  països partidaris d'un món multilateral són més i més poderosos.

 

    S'ha de saber: Des de principis de segle, la Xina és el ''taller del món''.

    La Xina produeix vuit vegades més acer que els EUA; i les drassanes xineses deu vegades més vaixells que les ianquis.

 

    S'ha de saber: la Xina supera els EUA en nombre d'enginyers (quatre vegades més). Hem de suposar que també els supera en nombre d'enginyers d'alta tecnologia (i d'alta tecnologia militar, també).

 

    S'ha de saber: l'Índia també supera els EUA en nombre d'enginyers.

    Darrerament, s'ha fet més palès que els grans països de l'Àsia s'allunyen de cada vegada més de l'agenda ianqui i s'acosten al projecte multilateralista. Podem citar Indonèsia, Pakistan, Vietnam, Tailàndia, Bangladesh i d'altres, però, entre tots ells, destaca l'Índia.

 

   Amb l'arribada del nacionalista Narendra Modi, l'Índia (tercera economia mundial)  ha marcat més la distància respecte a Washington i el seu acostament a Rússia.

 

    Al moment present, sembla que Rússia  ha decidit que és l'hora d'aturar els peus de l'Imperi. Rússia ha mostrat les cartes del seu joc per derrotar els EUA a les guerres d'Ucraïna i de Síria.

 

     En contra del dogma de la religió imperial, Rússia i la Xina   estan en condicions per superar els Estats Units en productes d'alta tecnologia militar.

 

    Com a indicador, podeu veure una notícia d'ara de l'agència Fars sobre el poder militar rus a Síria i l'Iraq. Vegeu el post Ajuda militar russa a l'Iraq. També podeu  veure Síria podrà abatre avions de l'OTAN. O també Per què la Marina nord-americana retard, les flotes xineses russos.

`Perquè tants de milions d'espanyols votaran per a que En Rajoy segueixi al poder, segons En C.E. Bayo.

quetgles | 13 Desembre, 2015 07:41

 

     Perquè tants de milions d'espanyols votaran per a que En Rajoy segueixi al poder?

 

  Els catalans (de tot Catalunya) no disposem de cap gran diari d'esquerres.  Donada aquesta manca d'eines adequades per al debat sobre la situació política de l'Estat espanyol, és una sort, jo crec, que existeixin qualques potents diaris digitals espanyols d'esquerres, diaris entre els quals destaca Público.

 

     Com a mostra notable de la seva bona labor d'aclariment ideològic, m'ha abellit penjar un article d'En Carlos Enrique Bayo, director de Público (Público, 08.12.15).

 

     Vegeu el post El tablero global » ¿Por qué tantos millones de españoles votarán para que Rajoy siga en el poder?

 

      

 

Síria podrà abatre avions de l'OTAN, segons explica En Finian Cunningham.

quetgles | 08 Desembre, 2015 09:13

  

        Síria podrà abatre avions de l'OTAN, segons explica En Finian Cunningham.

 

 

 

       Washington envia missatges a Moscou fent-li saber que si continua donant suport a Damasc es veurà en una situació insostenible. Washington mou el seu peó d'Ankara. El missatge diu: Si continues augmentant les teves forces a Síria, Turquia te farà provocacions de cada vegada més  greus. Convé que t'ho repensis.

   Sí, la cosa és que, en aquests moments, Washington mou la peça de l'amenaça de l'OTAN. L'amenaça fa així: Si esclata la guerra entre Rússia i Turquia, l'OTAN haurà de fer un ultimàtum.  

 

     Sobre l'agenda criminal de Washington, l'analista En Finian Cunningham ens ofereix una informació granment aclaridora.  Ho podeu comprovar llegint el post Síria podrà abatre avions de l'OTAN.

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb