El blog d'En Joan Quetgles

Un bloc de filosofia i societat. Recomano la lectura del meu llibre titulat La filosofia i la religió sense caretes, editat a la Xarxa com a post.

Metafísica, la guerra continua (2).

quetgles | 29 Desembre, 2013 08:01

 

 

 


                    Metafísica, la guerra continua (2).


 


 


     Amb En Hume, es va anar imposant la concepció segons la qual la Metafísica no és possible com a ciència.


    Com he explicat als meus escrits, En Kant va fer una falsa crítica a la metafísica.  Podria semblar que acceptava el plantejament d'En Hume, però en realitat allò que pretenia era reconstruir la Metafísica de bell nou per mitjà d'una empatollada ''Raó Pràctica'' (Podeu veure el meu escrit  Kant, la metafísica "il·lustrada").


 


 El Positivisme i el Neopositivisme (corrents de pensament hegemònics), continuadors de l'Empirisme, han continuat afirmant que la Metafísica no és possible com a ciència.


 


    A considerar: Mentre que l'agnosticisme d'En Hume tenia en contra la Universitat i la l'Església anglicana, els filòsofs neopositivistes  repetiren la negació de la Metafísica com a ciència dins un ambient de predomini del positivisme.


 


   A considerar:  En Hume hagué d'argumentar per a demostrar la inconsistència dels fets extraordinaris que figuren al llibres sagrats, i la manca de rigor científic dels relats que descriuen miracles. També  hagué d'argumentar que els humans no disposen de vies de coneixement de Déu.  I, per descomptat, també va causar commoció  la seva argumentació a favor de l'emotivisme moral.


 


   A considerar:  En Wittgenstein, en canvi, declarava la impossibilitat de la Metafísica com a ciència, alhora que estava turmentat per qüestions metafísiques (Entre altres coses, havia de refrenar els impulsos suïcides, segons confessà).   En Wittgenstein era de família jueva conversa al protestantisme, però ell, En Ludwig Wittgenstein, fou batejat com a catòlic en honor a la seva àvia materna, que era catòlica. El filòsof analític no va apostatar.


 


    A destacar:  Mentre els escrits d'En Hume van commoure tot el món intel·lectual de l'Europa luterana ( l'Europa catòlica estava blindada per la Inquisició. En Felip II, rei de Castella, prohibí la importació de llibres)    , l'obra d'En Wittgenstein, a l'abast només per a estudiosos de la filosofia, en canvi, no va tenir cap conseqüència social.


 


 


       Fets aquests aclariments, puc enunciar les tesis primordials d'aquest escrit.


 


   Tesi:  Els filòsofs positivistes fan com si amb la seva declaració sobre la Metafísica, ja estigués el tema tancat.


 


   Tesi:  Pel contrari, la realitat és que el comú dels humans - i, per tant, també els filòsofs positivistes - es veuen contorbats  per qüestions de caràcter metafísic, qüestions que, d'una o altra manera, afectaran la pròpia existència personal. 


 


       Totes les persones es veuen abocades a reflexionar sobre l'existència de Déu. Creients i no creients, majoritàriament, fan seus arguments de caràcter metafísic. Els creients a favor dels seus dogmes, i els no creients en suport de l'agnosticisme o de l'ateisme.


 


      En Ratzinger sosté que sense la fe en Déu els científics perden el nord, que, com deia En Tomás d'Aquino, la fe i la ciència han d'anar de la mà. Pel contrari, En Protàgores, ja al segle V Ac, argumentava el seu agnosticisme dient: ''Quant als déus, jo no puc dir si existeixen o no, ni tampoc quina pugui ésser la seva forma, car hi ha molts impediments per a poder-ho saber amb seguretat: l'obscuritat de l'assumpte i la brevetat de la vida humana''.


 


      Tesi: Les qüestions morals són, de molt, les que més afecten als humans. Mentre la temàtica teològica sol ésser resolta durant la joventut,  els dubtes sobre el comportament moral propi acompanyen a les persones humanes al llarg de tota la vida.


 


     Tesi:  L'objectiu últim de les religions i de les filosofies es centra en fer valer com a imperatius morals un conjunt de prescripcions i de prohibicions.


 


   Com és sabut, les autoritats religioses afirmen que els ''manaments'' (els de la seva religió) foren revelats per Déu. Segons això, els manaments expressen la voluntat de Déu i són, per tant, d'obligat compliment. I, en conseqüència, són d'eterna validesa.


 


      Aclariment: l'intel·lectualisme moral és la teoria filosòfica segons la qual els valors morals i les normes morals poden ser conegudes per mitjà de raó. Es dóna per suposat que uns idees morals eternes que tenen existència pròpia. És a dir, entén l'Ètica com a ciència. Segons això,  únicament l'autèntic filòsof té accés al coneixement de les idees morals. Intel·lectualisme moral i idealisme són la mateixa cosa.


 


    Podeu veure una llista de filòsofs que han cultivat l'intel·lectualisme moral:  Sòcrates, Plató, Aristòtil, Agustí, Tomàs d'Aquino, Descartes, Kant, Hegel.


 


    Tesi:  L'intel·lectualisme moral i la dogmàtica moral de les religions són coincidents. Els teòlegs esdevenen ''intel·lectualistes'' tot aportant arguments racionals que demostrin la universalitat i l'eternitat de la moral de la seva religió.


 


    Com a indicador: N'Aristòtil i En Pau de Tars coincideixen sobre la conveniència del manteniment de l'esclavitud.  N'Aristòtil afirma que és ''natural'' que hi hagi esclaus (entén la societat humana com un producte de la naturalesa) i que és bo que n'hi hagi ; d'aquesta manera els homes lliures queden alliberats dels treballs mecànics i es poden dedicar a les activitats intel·lectuals, el ver, el bé i el bell.


   En Pau de Tars a l'Epístola al romans desaprova la conducta d'uns esclaus cristians que han fugit del seu amo. Afirma En Pau que els esclaus cristians s'han de comportar com a fills respecte del seu amo. En cap de les seves Epístoles desaprova l'esclavitud.  Ans al contrari, arriba a l'extrem de considerar l'esclavitud com a una bona ocasió per a la salvació. Així, diu: Esclaus, obeïu amb temor i respecte els vostres amos d'aquest món, amb un cor senzill, tal com tots obeïm el Crist,  i no tan sols per acontentar-los quan us vigilen, sinó com esclaus del Crist que fan de tot cor la voluntat de Déu.  Serviu de bon grat, com qui serveix el Senyor i no pas els homes.  Penseu que cadascú, tant si és esclau com si és lliure, rebrà del Senyor la recompensa pel bé que haurà fet. (Efesis, 6, 5-8).


 


   Ben segur que els lectors progressistes donaran per bones les tesis anunciades més amunt. Però tal vegada els sorprengui el meu enunciat de que En Karl Marx fou nunci d'un nou intel·lectualisme moral. 


 


     Respecte a això, he de dir que les meves crítiques a l'intel·lectualisme de Marx són presents als meus posts de la Xarxa.  Per veure'n un exemple podeu baixar Marx i l'alienació.


 


      Tesi: En Karl Marx feu de l'intel·lectualisme moral un fonament essencial de la seva filosofia.


 


   Tesi: Les suposades noves ''ciències'' d'En Marx, El materialisme històric i El materialisme dialèctic, són en realitat una construcció intel·lectualista que manipula els fets socials i històrics.


 


     Al meu post  En Marx i el fracàs de les ciències marxistes,  jo deia:  Vegem el modus operandi de La no-ciència d'En Marx. Les anàlisis històriques concretes que En Marx presenta com a mostra de la bondat del seu mètode dialèctic fan com si aquestes s’acomodessin als processos històrics descrits; semblava que la història esdevenia esplèndidament dialèctica i acomplia les suposades lleis descobertes per Marx; semblava que es demostrava la bondat del mètode. Però la veritat no és aquesta. En Marx escull aquells temes històrics que més fàcilment puguin ésser adequats a la seva dialèctica i deixa de banda aquells processos històrics que contradiuen les suposades lleis de la dialèctica. Hi ha processos històrics on no es compleixen les lleis de la suposada dialèctica. La metodologia  de les ciències positives estableix el principi general que si un experiment contradiu una teoria, aquesta deixa de tenir validesa científica. Semblantment, si un procés històric contradiu una teoria sobre processos històrics, aquesta hauria de  deixar de tenir validesa científica.


 


     Respecte al fracàs de les ''ciències marxistes'', un hom d'esquerres tal volta es pregunti quina ha de ser, doncs, la filosofia vàlida per a la societat actual.


 


    Els llibres de text i les enciclopèdies, majoritàriament, donen a entendre que la història del pensament humà es una successió contínua de filòsofs i de filosofies, com si la filosofia fos un fer i desfer idees filosòfiques a la manera de Na Penèlope de l'Odissea. Però,  al meu entendre, no és aquesta la realitat històrica.


 


   Tesi:  La realitat històrica (a les societats amb classes socials) és que la ideologia dominant en una determinada societat és la que imposa la classe dominant.


 


    Tesi:  La filosofia de Sòcrates, Plató i Aristòtil respon als interessos ideològics de l'aristocràcia dels diversos ens territorials de la Hèl·lade.  Aquests pensadors despleguen l'intel·lectualisme moral, el qual es contraposa  a l'emotivisme moral i al contractualisme dominant a les polis democràtiques (ideologia que responia als interessos de la burgesia i de les amples masses).


 


    Tesi:  Respecte la història del pensament, la realitat històrica allò que mostra és un contínuum inacabable  d'intel·lectualisme moral dominant  en correspondència  amb la classe dominant, l'aristocràcia, la classe dels grans propietaris de terra.


 


    A partir del segle IV, el Pontifex Maximus (o sigui, l'Emperador romà) establí com a oficials les normes morals basades en  les denominades Epístoles d'En Pau de Tars. I la filosofia de N'Agustí d'Hipona fou declarada oficial pel Papa de Roma.


 


   Tesi: Fins al segle XIII,  a Europa , centenars de teòlegs-filòsofs (frares, quasi tots) feien exercicis teòrics d'intel·lectualisme moral, però mantenint-se tots ells dins el més estricte agustinisme.


    


    Tesi:  Al segle XIII, el Papa N'Urbà IV declarà a Tomàs d'Aquino com a referent primordial sobre teologia i filosofia. A partir de llavors, centenars de frares cultivaren una teologia i una filosofia rígidament emmarcades dins el tomisme.


 


    O sigui, no és que hi hagués centenars i centenars de nous filòsofs, sinó  uns centenars de frares teòlegs més distingits, els escrits dels quals sempre seguien al peu de la lletra la filosofia de N'Agustí o d'En Tomàs.


     Els pocs teòlegs dissidents foren perseguits per la Inquisició i la seva obra inclosa a l'Index librorum prohibitorum (el cas més tràgic fou el del frare dominic dissident, En Giordano Bruno,  mort cremat a la foguera de viu en viu).


 


     S'ha de saber (i s'ha de reconèixer la grandesa):  Fou En Martí Luter el qui trencà la cadena de l'intel·lectualisme moral imposat per Roma i el qui proclamà ''la llibertat del cristià''.  A la Dieta de Worms, a 1521, davant l'emperador, En Carles V, En Luter digué:  "Que se'm convenci mitjançant testimonis de l'Escriptura i clars arguments de la raó, perquè no crec ni en el papa ni en els concilis, ja que està demostrat que sovint han errat i es contradiuen a si mateixos; pels textos de la Sagrada Escriptura que he citat, estic sotmès a la meva consciència i lligat a la paraula de Déu. Per això no puc ni vull retractar-me de res, perquè fer alguna cosa en contra de la consciència no és segur ni saludable".


 


     S'ha de dir que la revolució luterana fou possible perquè la reforma propugnada per En Luter, a més a més del suport de les classes populars alemanyes,   tenia el  dels prínceps alemanys, els quals no dubtaren en entrar en guerra contra l'emperador.


 


    La ''llibertat del cristià'' anunciada per Luter era la mateixa cosa d'allò que posteriorment es denominaria ''llibertat de pensament''.


 


   A considerar:  Tan bon punt es feu efectiva la ''llibertat del cristià'' dins els països que s'havien alliberat del jou de Roma, esclatà una revolució cultural que el nunci de la modernitat. Les amples masses sortiren del pou de l'analfabetisme, la il·lustració fou present per tot arreu i l'avanç de la ciència experimentà un salt prodigiós. 


 


   A considerar: La revolució luterana fa palesa la inconsistència de la teoria marxista de la religió com a alienació.


 


   Tesi: En contra de la teoria marxista, s'ha d'afirmar que, en tot temps, la religió ha sigut un instrument per tal d'aconseguir uns objectius socials i polítics. 


 


     L'Església catòlica fou creada per l'emperador Constantí amb l'objectiu de cohesionar la diversitat ètnica de l'imperi i fer més efectiu el poder de Roma.


 


    I l'Islam fou l'instrument creat pels pobles de l'Orient Mitjà per combatre contra el domini dels imperis d'Europa.


 


   Tesi:  Les denominades ''guerres de religió'' no són altra cosa que conflictes socials i nacionals.


 


    Segons aquests referents, un hom podria pensar és molt difícil prescindir de les religions. Però podem constatar que hi ha una gran civilització (la de la Xina) que, d'antuvi,  va prescindir de l'exercici d'una religió nacional o imperial. És una civilització atea. Prescindeix de déus, de llibres sagrats i de casta sacerdotal.


 


     Un hom podria pensar que el confucianisme és una mena de religió i que actualment té el suport del govern xinès.


 


    Aclariment: els llibres de Confuci (els Analectes, per exemple) són tractats de moral i de política (en bona part són consells als governants) amb l'objectiu de fer imperar la justícia i la concòrdia. De vegades fa referència al Cel, però de manera de símbol de la bonesa. No es fa referència a cap Déu, ni es menta cap vida futura.


 


    A la Xina actual hi ha llibertat de religió; i, en efecte, hi ha budisme, mahometisme i cristianisme, com a religions majoritàries.  Però la realitat és que les amples masses xineses es mantenen satisfetes dintre l'ateisme pràctic tradicional.


 


   Tornant a la qüestió inicial,  faig la proposta general.


 


   És urgent i necessari deixar de banda el plantejament del positivisme i tornar a la denúncia de les religions i de les Esglésies. Respecte a nosaltres, els catalans, l'objectiu ha de ser no només fer crítica a la religió catòlica, l'objectiu essencial és liquidar el Poder de la Jerarquia catòlica catalana (És un Poder pervers que és  herència del franquisme; així, per exemple, els ciutadans no catòlics som contrets a sufragar els col·legis dels frares i de les monges. Semblantment,  als ciutadans no catòlics se'ns obliga a fer com si fóssim partícips de les festes catòliques).


 


  


 


   


   


   


     


 


 

 

 

 

Els nord-americans que viuen en túnels, en automòbils, o en tendes de campanya

quetgles | 23 Desembre, 2013 18:00

 

  

                                        Els nord-americans que viuen en túnels, en automòbils, o en tendes de campanya.

 
       Vegeu el post  Als Estats Units la pobresa avança.


 


 


      


Als Estats Units la pobresa avança.

quetgles | 23 Desembre, 2013 06:31

 

 


                               Als Estats Units la pobresa avança incontenible.


 


 


 


    Als Estats Units la pobresa avança incontenible. El govern i les corporacions capitalistes fan com si poguessin aturar la recessió per mitjà de la mentida. Han posat en campanya els seus mitjans d'informació per difondre la mentida segons la qual s'ha iniciat una sòlida recuperació. Ja embalats, s'atreveixen a afirmar que el PIB dels EUA ha crescut un 4.5 % al tercer trimestre d'enguany.


 


     Els governs i les corporacions capitalistes  de la Unió Europea s'han apuntat d'immediat a l'estratègia de la metròpoli. Mentre l'economia s'esfondra, els dirigents van declarant que ha començat el procés de recuperació.


 


    Però sembla que la opinió pública de cada vegada és més incrèdula  respecte a les campanyes mediàtiques dels governs.


 


    Per descomptat, els mitjans catalans també s'han apuntat a la campanya, excepció feta  dels petits mitjans anticapitalistes.  Els mitjans catalans, majoritàriament, es mostren neoliberals.  El diari Ara s'exhibeix sense pudor com si fos una llenca catalana del NYTimes.


 


    Però la manipulació mediàtica també està en crisi. A l'interior de les fronteres de l'Imperi, desenes de milers de blogs contraresten les campanyes dels governs. I, per altra banda, els governs dels EUA i d'Europa no poden impedir que les amples masses de navegants de la Xarxa tinguin accés al mitjans online dels països que no són vassalls de l'Imperi, mitjans on abunden les crítiques contra els EUA i els seus aliats.


   Amb relació amb això, he pensat que seria d'interès dels lectors un post publicat als Estats Units que destapa en dades molt precises l'avanç incontenible de la pobresa (Fa una especial referència a la gent que no disposa de llar i viu en soterranis, en automòbils i en tendes de campanya, a part dels qui viuen en refugis de beneficència. I destaca que més d'un milió de nens de les escoles públiques no disposen de llar).


 


       Vegeu el post El poble del túnel que viu sota els carrers d'Amèrica.


 


 

 

La sonda lunar Chang E 3. Els diaris catalans en mostren imatges més aviat pobres, majoritàriament.

quetgles | 22 Desembre, 2013 07:41

 

 

   La sonda lunar Chang E 3. Els diaris catalans en mostren imatges més aviat pobres, majoritàriament.

 

 

 

     Els diaris catalans ofereixen una informació més aviat pobre o esbiaixada sobre l'espectacular allunatge del Chang E 3.

 

     La Vanguardia, 14/12/2013, reserva la informació de l'allunatge a la secció de Ciència, igualant el fet a altres esdeveniments científics, com si no tingués preferència; i aporta un vídeo bastant pobre.

 

 

 

      l'Ara.Cat i l'Ara Balears fan con si volguessin esborrar la notícia. L'Ara.cat penja una foto, i l'Ara Balears parla de les conquestes de la NASA; sembla que se'ls hi ha passat per alt l'allunatge del Chang E 3.

 

 

 

   Mésvilaweb, seria l'excepció:  dóna àmplia informació i penja un vídeo que val la pena de veure.

 

 

 

      Com a contrast, podeu veure el vídeo del govern xinès que figura a You Tube.

 

 

 

 

 

Chang'e 3 (3D Animation) 嫦娥3 (3D動畫) - YouTube

 

 

Nelson Mandela, l'Iran i la crítica a la hegemonia ianqui, article difós per l'agència FARS.

quetgles | 21 Desembre, 2013 08:11

 

 

 

   En Nelson Mandela, l'Iran i la crítica a l'hegemonia ianqui, article difós per l'agència FARS.


 


     Aquest post en català a la Xarxa ha de contribuir, jo crec, a fer palesa la manipulació informativa dels mitjans catalans, en general (Es complauen en difondre les mentides  dels mitjans corporatius i dels dels sionistes). 


    A la guerra mediàtica, uns propalen mentides, i els altres intenten fer prevaler la veritat.


 


 


 

 TEHERAN ( FNA ) - Mentre el món commemora Nelson Mandela , és lamentable que gran part de la discussió pública està dominada pel Bloviating piadosa dels polítics les carreres propi no sembla just extraordinàriament trivial comparat amb Mandela , però dirigit directament contra molt del Mandela va treballar tan dur per aconseguir en la seva vida . Creiem que és millor recordar les pròpies paraules i fets de Mandela . En particular , volem recordar els llaços de Mandela a la República Islàmica de l'Iran , i la seva clara crítica al que ell va veure com la unitat dels Estats Units de dominar l'Orient Mitjà i el món musulmà .


 Com Ciro Safdari assenyala , tothom ha de recordar que "el Iran islàmic estava donant suport fortament el moviment de la llibertat ( a Sud-àfrica ) , els EUA es va aliar amb el règim de l'apartheid S. africana i Reagan , en particular , es va oposar a les sancions contra aquest govern . Israel també va ser un col · laborador proper amb el règim racista allà, i fins i tot pot haver desenvolupat conjuntament una arma nuclear amb Sud-àfrica. Israel era el proveïdor d'armes més important d'aquest règim en els anys 1980 i va servir com un salvavides per al govern de l'apartheid durant un període a Pretòria va enfrontar creixent condemna internacional i el malestar intern més gran " .  

 Així que no és d'estranyar que el 1992 i dos anys després de la seva sortida de presó i dos anys abans de la seva elecció a la presidència de Sud-àfrica , durant una de les fases més intenses i difícils en les negociacions i la lluita política per acabar amb l'apartheid al seu país- Mandela va visitar la República Islàmica de l'Iran . Quan va arribar a Teheran , va dir Mandela , " Som aquí per donar les gràcies al Govern de l'Iran i la nació pel seu suport a la lluita del poble negre contra l'apartheid . " I veure el curt vídeo incorporat anteriorment , veure aquí , en la qual Mandela compleix Suprem Líder Aiatol · là Seyyed Ali Khamenei , dirigint-se a Khamenei com "el meu líder" . Mandela també va dipositar una ofrena floral a la tomba de l'Imam Khomeini .

 Mandela va visitar l'Iran de nou com a president de Sud-àfrica . Al llarg de la seva presidència , ell es va mostrar indiferent al públic dels esforços -entre ells els dels presidents - a American persuadir a allunyar-se de la República Islàmica . En dir dels Estats Units el 1997 , "Com poden tenir l'arrogància de dictar a nosaltres que els nostres amics haurien de ser ? " I després de deixar el càrrec el 1999, ell era absolutament clar en la seva crítica a l'orientació cada vegada més hegemònica d'Amèrica del política post-9/11 en el Mig Orient .

 En aquest esperit , Mandela va parlar amb Newsweek el 2002 sobre l'acceleració de la unitat de l'administració de George W. Bush per envair l'Iraq :

 " Hem d'entendre la gravetat d'aquesta situació . Els Estats Units han comès errors greus en la conducció de la seva política exterior , que han tingut repercussions desafortunades molt després que es van prendre les decisions .

 Suport incondicional del Xa de l'Iran va conduir directament a la revolució islàmica de 1979 . Llavors els Estats Units van optar per armar i finançar els mujahidins ( islàmics ) a l'Afganistan en lloc de donar suport i encoratjar l'ala moderada del govern de l'Afganistan . Això és el que va portar als talibans a l'Afganistan . Però l'acció més catastròfic dels Estats Units era sabotejar la decisió que es cus acuradament elaborat per les Nacions Unides en relació amb la retirada de la Unió Soviètica de l'Afganistan .

 Si ens fixem en aquestes coses , s'arriba a la conclusió que l'actitud dels Estats Units d'Amèrica és una amenaça per a la pau mundial . Perquè el que (Amèrica ) està dient és que si vostè té por d'un dret de veto al Consell de Seguretat , pot sortir al carrer i prendre l'acció i viola la sobirania d'altres països . Aquest és el missatge que estan enviant al món .

 Això ha de ser condemnat en els termes més forts ... No hi ha dubte que els Estats Units ara se sent que ells són l'única superpotència al món i que poden fer el que els agrada " .

 Quant fraudulenta "cas" de l'administració Bush sobre les inexistents armes de Saddam Hossein de destrucció massiva , Mandela va dir que no hi havia " cap evidència en absolut de (desenvolupament d'armes de ) destrucció massiva . Ni Bush ni ( primer ministre britànic ) Tony Blair ha presentat cap prova de l'existència de tals armes. Però el que sabem és que Israel té armes de destrucció massiva . Ningú parla d'això . Per què hauria d'haver una norma per a un país , sobretot perquè és negre , i una altra per a un altre país , Israel , que és blanc " .

 Sabem per la nostra pròpia experiència en l'administració de George W. Bush que la Casa Blanca de Bush estava preocupat per les crítiques de Mandela - perquè era una de les poques veus internacionals d'alçada moral inqüestionable que els Estats Units no va aconseguir silenciar durant la carrera previ a la invasió il · legal d'Estats Units de l'Iraq. Indubtablement Aquesta preocupació va portar al nostre cap en aquell moment , el conseller de seguretat nacional de llavors , Condoleeza Rice , per atendre una trucada telefònica de Mandela a la que va oferir la correcció política i moral bàsica sobre altres aspectes de la política americana a l'Orient Mitjà. Rice no podia haver estat més agradable durant la seva conversa amb Mandela , però després , per descomptat, ella i els seus companys es va avançar i va fer exactament com havien planejat .

 Al final , la Casa Blanca de Bush no necessita realment han estat preocupats per obertes crítiques de Mandela de la política dels EUA . Molt poques persones en post-9/11 Llatina estaven disposats a galvanitzar l'acció per exigir un curs- no diferent , fins i tot per una icona internacional la dedicació pròpia de fer el correcte en veure que era insuperable . Però les paraules de Mandela eren absolutament en el clau .

 És bo que , arran de la mort de Mandela , el president Obama i el primer ministre britànic , David Cameron , han elogiat públicament la seva vida . Però volem que anaven a reflexionar seriosament sobre la crítica de Mandela de Western política - ja que podria obligar-los a reorientar aquesta política , especialment cap a la República Islàmica de l'Iran , en una direcció fonamentalment diferent .

 Per Flynt Leverett i Hillary Mann Leverett

 Aquest article va aparèixer originalment a " L'anar a Teheran " .


 


 

 

La suspensió de l'ajuda militar als rebels sirians és pura retòrica, segons En Michel Chossudovsky.

quetgles | 18 Desembre, 2013 07:36

    La suspensió de l'ajuda militar als rebels sirians és pura retòrica, segons En Michel Chossudovsky.

 

 

     Com he dit moltes vegades, els mitjans catalans (els grossos) es mostren subordinats als interessos de l'Imperi.  Formen aliança amb els mitjans d'Europa (occidental) i dels Estats Units.

 

    Tinc la convicció que els cossos de redacció i els col·laboradors dels mitjans catalans se'n adonen de la corrupció informativa dels  mitjans corporatius i tenen un creixent sentiment de culpa.

 

  Els mitjans dels països que no són vassalls de l'imperi ianqui, pel contrari, denuncien la política militarista de Washington i els crims que comet.

    

    A destacar:  Mentre els mitjans xinesos es mostren molt moderats en les denúncies de l'imperialisme nord-americà, els mitjans russos, en canvi, denuncien sense pal·liatius la criminal política de Washington.

 

       L'escrit que segueix és una transcripció d'un article publicat al diari on line  RT (Rusia Today).

 

 

 

 

" La suspensió de l'ajuda militar als rebels sirians és pura retòrica "

 
  Michel Chossudovsky és un guardonat autor , professor d'economia , fundador i director del Centre per a la Investigació sobre la Globalització , Montreal i editor del lloc web globalresearch.ca . Aconsegueix l'URL curta
  Temps Publicat: 17 desembre 2013 12:51

 

Published time: December 17, 2013 12:51


A Free Syrian Army fighter aims his weapon as he takes a position in Aleppo's Sheikh Saeed neighbourhood December 4, 2013. (Reuters/Molhem Barakat)

 

 

 Un combatent de l'Exèrcit Sirià Lliure apunta amb la seva arma mentre que ell pren una posició en el barri de Sheikh Saeed Aleppo 4 desembre 2013 . ( Reuters / Molhem Barakat )
 
 
 No podem , sota cap circumstància descartar el paper de l'aliança militar de l'OTAN , Turquia , els EUA i Israel en el suport als anomenats lluitadors per la llibertat a Síria , Michel Chossudovsky , Director del Centre per a la Investigació sobre la Globalització , va dir a RT .

 RT : Estem sentint que les atrocitats i crueltats s'han succeït a Adra , on 80 persones han estat assassinades . En la seva experiència , està adoptant les atrocitats a un nou nivell ?

 Michel Chossudovsky : Hem de preguntar qui està darrere d'aquestes atrocitats . Aquesta és una nova onada d'assassinats , sinó que és part de la crisi humanitària . Però hem d'entendre que des del principi d'aquest conflicte l'aliança militar occidental ha donat suport secretament als terroristes per tal de desestabilitzar l'estat nació de Síria . Hi ha àmplia evidència que aquests fets que els Estats Units , l'OTAN i Israel estan darrere dels rebels , i que aquests rebels són entrenats a l'Aràbia Saudita i Qatar , i després entrar i cometre atrocitats . La qüestió és que els mestres que hi ha darrere d'aquest desastre humanitari són , quines són les implicacions geopolítiques són , quina és l'agenda .

 RT : Quant al que s'ha reportat a Adra , hi ha molt poca cobertura de la premsa d'això , encara que es parla molt sobre el suposat atac del govern en Aleppo recentment. Per què , què creus , que és això ?

 MC : No puc resoldre aquest problema . La qüestió que m'agradaria abordar és el fet que en les últimes setmanes s'ha produït un canvi important en la relació entre el govern dels EUA , d'una banda , i el que ara es presenta com el Front Nou Islàmic . Veiem ara que els Estats Units és , de fet, la negociació i l'establiment d'un diàleg amb els líders d'aquestes organitzacions terroristes . També hi ha una possibilitat que l'ajuda a Al - Nusra , als grups jihadistes implicats en aquestes atrocitats no es canalitza a través de l'Exèrcit Lliure de Síria , que està en desordre després de la ransack de la seva seu , i el fet que el general [ Salim ] Idris , de fet , resignat i ja no està al comandament .

 RT : Però la negociació és un camí a seguir , no és així ?

 MC : Bé, no negociar amb terroristes , però en aquest cas particular, les persones que estan dialogant amb els terroristes , que tenen sang a les mans, ja que compten amb instal · lacions per entrenar aquests mercenaris a l'Aràbia Saudita i Qatar . Ells han aportat fons , no han proporcionat un important nivell de finançament a les anomenades forces de l'oposició moderada , brigades de l'oposició. I aquestes brigades moderats de l'oposició , de fet , són un mite . La major part de l'ajuda militar , logístic i financer s'ha canalitzat a aquestes organitzacions afiliades Al- Qaida . Això és el que hem d'abordar . No hi pot haver pau mentre l'aliança militar occidental dóna suport als terroristes .


Un combatent rebel de l'Exèrcit Lliure de Síria dispara la seva arma durant els combats contra les forces del govern el 18 de novembre de 2013, de la zona de Salah al- Din de la nord ciutat siriana d'Alep . ( AFP Photo / Mahmud Al- Halabi )
Un combatent rebel de l'Exèrcit Lliure de Síria dispara la seva arma durant els combats contra les forces del govern el 18 de novembre de 2013, de la zona de Salah al- Din de la nord ciutat siriana d'Alep . ( AFP Photo / Mahmud Al- Halabi )


 RT : No hauríem d'estar preocupats que tot i que els EUA ha suspès tota l'ajuda letal i no letal als rebels sirians , però per ara , aquests grups de línia dura han rebut ja algunes armes ?

 MC : La suspensió de l'ajuda militar als rebels és pura retòrica . Ara tenim proves que en el rostre de la derrota de les forces rebels per les forces del govern sirià i la pacificació de grans parts del país a l'aliança militar occidental i els seus aliats del Golf Pèrsic , Aràbia Saudita i Qatar , ara estan considerant la possibilitat de contractació d'un nova onada de brigades d'Al - Qaida que s'estan enviant polz Hi ha un informe molt preocupant des d'Aràbia Saudita a el fet que els presos a les presons saudites que estan acusats de delictes penals estan sent alliberats amb la condició que s'uneixin a les forces mercenàries d'entrar a Síria . Així que en realitat el que passa és que els rebels han en gran part estat derrotats , però ara estan sent reabastecido per una nova afluència dels rebels que estan sent reclutats , entrenats i enviats en ella per cometre atrocitats . I no podem en cap cas descartar el paper de l'aliança militar occidental , l'OTAN , Turquia , Estats Units i Israel en el suport a aquests anomenats lluitadors per la llibertat . Sabem fins i tot que Israel ha proporcionat un refugi segur en els Alts del Golan als rebels afiliats d'Al - Qaida .

 RT : Hi ha profundes divisions dins les forces rebels en el terreny . Quin impacte pot tenir això en el conflicte ?

 MC : Hi ha divisions sobre el terreny i també hi ha divisió entre el que podríem descriure com l'oposició de la societat civil , tant a l'interior de Síria i fora d'ella , a l'exili , i el que està passant sobre el terreny , en el teatre de la guerra . Però he de dir que les anomenades forces moderades de l'oposició , des del meu punt de vista , són pràcticament inexistents des del punt de vista militar , que l'única força que té finançament , armes i suport financer són els altres islamistes , en particular Al- Nusra , i aquestes brigades rebels són els que estan cometent atrocitats . Ara les divisions es produeixen precisament perquè els sectors de l'oposició s'adonen que aquestes brigades terroristes no van a pertànyer a l'anomenat moviment d'oposició . I cada vegada més entre els sirians , tant a Síria com a l'estranger hi ha consciència que això no és una guerra civil , es tracta d'una guerra d'agressió . I ara la gent adonar-se d'això perquè no tenen informació sobre el fet que aquests terroristes han estat reclutats per l'OTAN , per l'alt comandament turc , en col · laboració amb els Estats Units . I fins i tot es va documentar en 2011 que una campanya per reclutar milers de voluntaris musulmans als països de l'Orient Mitjà i al món musulmà va ser en realitat va posar en marxa , i va ser coordinada entre Brussel · les i Ankara , en altres mons entre l'OTAN i l'alt comandament turc . Des de llavors les coses han evolucionat . Però el que hem d'entendre és que l'aliança militar occidental no és la lluita contra el terrorisme , que és , de fet , el suport als terroristes .

Les ciutats tenda als EUA al 2013.

quetgles | 17 Desembre, 2013 19:02

   

     Les ciutats tenda als EUA al 2013. Allò que vol amagar la premsa corporativa.

 

 

     ..., llavors mil imatges deuen valer més que un milió de paraules.

 

     Els grans mitjans catalans són corporatius o al servei de les Corporacions capitalistes. Hem de suposar que les direccions d'aquests mitjans deuen obeir la consigna d'ocultar la cara lletja de la societat nord-americana. Sembla que la darrera consigna és dir que els EUA i Europa han iniciat la recuperació econòmica (I Espanya també).

    

        En contra de la mentida dels mitjans capitalistes, les imatges  esborronadores de les de ciutats tenda que crescut com a bolets als EUA fan benes la mentida. Els voltants de les ciutats ianquis semblen els suburbis degradats de ciutats dels Tercer Món.

      

      Als darrers temps, s'han multiplicat i han crescut les ciutats tenda  (de tenda de campanya). Segons diuen els crítics, els habitants de les ciutats tenda són gent sense habitatge, però que prefereix viure en ciutats tenda abans que viure als refugis de l'administració o de societats caritatives, refugis on s'amuntega la gent desemparada. Segons diuen, dins la seva pobresa, els habitants de les ciutats tenda se senten més lliures i amb més recursos que els que viuen als refugis socials.

 

     Dins la guerra mediàtica dels dissidents contra el Goliat de les Corporacions, jo crec que les fotos de la web que segueix és un bon cop de falç.

 

                  tent cities in usa 2013

La trama contra Síria dels mitjans corporatius fa aigües.

quetgles | 17 Desembre, 2013 07:22

 

     La trama contra Síria dels mitjans corporatius fa aigües.

 

 

        La veritat que se'n anat obrint pas:  Que al 2011 el govern d'En Barack Obama va encarregar a la CIA la creació d'una trama per tal d'enderrocar el govern de Síria, presidit per En  Bashar Al-Assad.

 

      Que Israel participà activament en la preparació de la trama.

 

    Que Aràbia Saudita, Qatar i Turquia esdevingueren les plataformes per a proveir de mercenaris i d'armament al front de guerra  sirià.

 

     Que França i Anglaterra (els imperis decadents subordinats a l'imperi ianqui) participaren activament a la trama, tot contribuint en armes i diners.

 

     Que els mitjans de comunicació de les Corporacions capitalistes (els denominats ''mitjans occidentals'') d'immediat iniciaren la campanya contra el règim ''tirànic'' d'Al-Assad, i cantaren les excel·lències de l'Exèrcit Sirià Lliure.

 

     Que els mitjans de les Corporacions s'esforçaren per ocultar l'escandalosa intromissió de l'Aràbia Saudita, Qatar i Turquia en la guerra contra Síria.

 

    Que els mitjans corporatius amagaren la bestialitat criminal dels batallons d'Al-Qaida.

 

     Que aquests mitjans, desvergonyidament, acusaren sense proves  al govern de Damasc de ser el culpable de l'ús d'armes químiques.

 

   Que el bombardeig amb gas sarin era una falsa bandera per tal de justificar la intervenció militar dels EUA.

 

    Que la falsa bandera havia sigut dissenyada per la CIA com encàrrec de N'Obama.

 

          Amb la intenció d'aportar materials que reforcen les afirmacions del resum precedent, he pensat que seria bo veure l'article d'En Kevin Barret, Revelacions de Hersh sobre la falsa bandera als mitjans.

   

Aquesta és la transcripció (automàtica) al català: 

 

    Cada vegada que un atac publicitat mitjans grans o atrocitat passa, els mitjans de comunicació sempre diu el mateix : "Els nois dolents van fer. " I qui són aquests " dolents " ? I qui són aquests " dolents" ? L' Enemic - du - jour dels poders -que- va seguir . L'enemic - du - jour dels poders -que- sigui. Les Autoritats van culpar l' 11/9 Sobre "Els musulmansi radicals . " És va culpar la Marató de Boston , Sandy Hook i Aurora , Colorado massacres en els " nous d'armes " i " extremistes " . Les autoritats van culpar del 9/ 11 sobre "Els musulmans radicals . " Es va culpar la Marató de Boston , Sandy Hook i Aurora , Colorado massacres en les " nous d'armes" i " extremistes . " Els directors Mitjans de comunicació encara no han admès Que aquestes atrocitats Operacions serveis furgoneta de falsa bandera . Els principals mitjans de comunicació encara no han admès que aquestes atrocitats van ser operacions de falsa bandera . Anas Fill recents Massa. Ells són massa recents . La gent seriosa massa enutjat . La gent seria massa enutjat . Però Els Periodistes i a els historiadors convencionals Banderes no admeten la veritat sobre el pasado Falsos . Però els periodistes i els historiadors convencionals no admeten la veritat sobre el passat falsos banderes . Durant la Guerra Freda , a els governa i a els Mitjans de comunicació occidentals van culpar els massacra Operació Gladio 1 Brabant , Bèlgica L'i Bolonya , Itàlia , el " esquerrans anti - nord - americans " . Durant la Guerra Freda , els governs i els mitjans de comunicació occidentals van culpar a les massacres Operació Gladio a Brabant , Bèlgica i Bolonya , Itàlia , el " esquerrans anti - nord-americans" . . . . . De la mateixa manera de Que van culpar A l' falsificació Del Golf de Tonkin a l' ATAC ALS nord- vietnamites . de la mateixa manera que van culpar a la falsificació del Golf de Tonkin en l'atac als nord-vietnamites . Avui en dia , tothom ADMET Que és Tracta de Totes les Operacions de falsa bandera al Comandament dels Militars dels EUA. Avui en dia , tothom admet que es tracta de totes les operacions de falsa bandera al comandament dels militars dels EUA . Durant l' Operació Ajax - enderrocament per la CIA d'imprimació Ministre de l' Mossadeq de l'Iran en 1953 - Agents De La CIA ÉS Diverses ocasions comesos a els assassinats bany massa i a els partidaris Mossadeq falsament culpats . Durant l'Operació Ajax - enderrocament per la CIA de primer ministre Mossadeq de l'Iran en 1953 - agents de la CIA en diverses ocasions comesos els assassinats en massa i els partidaris Mossadeq falsament culpats . Van mezquites palmarès , dirigits LIDERS Religiosos per Assassinat , multituds metrallar , Llavors Dispersos Milers de pamflets reclamant responsable era Mossadeq . Van volar mesquites , dirigits líders religiosos per assassinat , multituds metrallar , llavors dispersos milers de pamflets reclamant Mossadeq era responsable . L' ex agent de la CIA Kermit Roosevelt ha admès haver ve aquests assassinats i la Difusió d' aquestes Mentides . L'ex agent de la CIA Kermit Roosevelt ha admès haver comès aquests assassinats i la difusió d'aquestes mentides . Documents de la CIA publicat aquest qualsevol confirmin de el paper de l'Agència en els atrocitats . Documents de la CIA publicat aquest any confirmen el paper de l'Agència en les atrocitats . Els israelians , Campio del món de falsa bandera terroristes , de han admès a Que a els Seus agents disfressats d' Àrabs Units d' Egipte i van bombardejar Objectius nord- americans 01:00 Egipte Durant l' Assumpte Lavon de l' 1954 . Els israelians , campió del món de falsa bandera terroristes , han admès que els seus agents disfressats d'àrabs d'Egipte i van bombardejar objectius nord-americans a Egipte durant l'Assumpte Lavon el 1954 . Als Li va Prendre sionistes Cinquanta anys per admetre la veritat . Li va prendre als sionistes cinquanta anys per admetre la veritat . Quan el governar israelia finalment va confessar de l' 2005 al Seu ATAC a els contraindicacions Estats Units , es contacte va prodigar honors ALS terroristes de falsa bandera . Quan el govern israelià finalment va confessar el 2005 al seu atac contra els Estats Units , es va prodigar honors als terroristes de falsa bandera . Quan Israel finalment va admetre de em Seva massacre dels mariners nord - americans de l' USS Liberty el 1967 va servei Una falsa bandera fallit dissenyat per un servei atribuït 01:00 Egipte i desencadenar dels ATAC ONU EUA al Caire ? Quan Israel finalment va admetre que la seva massacre dels mariners nord-americans de l'USS Liberty en 1967 va ser una falsa bandera fallit dissenyat per a ser atribuït a Egipte i desencadenar un atac dels EUA al Caire ? Avui en dia , gràcies a la potència de la Internet , mes i més persones ESTAN aprenent Sobre els Falsos Banderes . Avui en dia , gràcies a la potència de la Internet , més i més persones estan aprenent sobre els falsos banderes . Els medios de comunicación estan trobant CADA vegada Més Difícil fermentació ques d' AQUESTA Omis críticament tema d'importància , censurada massivament . Els mitjans de comunicació estan trobant cada vegada més difícil fer cas omís d'aquesta críticament important tema , massivament censurada . Fa uns mor , El guardonat periodista Seymour Hersh Corrent va obligar a els Mitjans de Comunicació directors per parlar De Falsos Banderes . Fa uns dies , el guardonat periodista Seymour Hersh corrent va obligar els principals mitjans de comunicació per parlar de falsos banderes . En l'article Seu " De qui Sarín ? " Hersh va confirm el Que a els Mitjans de comunicació Alternatius com Press TV i Veterans Today Informeu d'un agost l ': L' ATAC AMB armes químiques en al- Ghouta gairebé segur perpetrat per militants Saudites recolzat , no el governar Síria . En el seu article " De qui sarín ? " Hersh va confirmar el que els mitjans de comunicació alternatius com Press TV i Veterans Today informar a l'agost: L'atac amb armes químiques en al- Ghouta gairebé segur perpetrat per militants saudites recolzat , no el govern sirià . Era Aquest l' Únic Objectiu imaginable d' 1 ATAC de este Tipus . Aquest era l'únic objectiu imaginable d'un atac d'aquest tipus . Obama havia Traçat ungla " vermella línia " a l' Voltant de la Qüestió de les armes químiques . Obama havia traçat una "línia vermella " al voltant de la qüestió de les armes químiques. Per Tant , l' única manera Que a els rebels Podien Esperar convèncer a els EUA per bombardejar Síria estava organitzant sense ATAC AMB armes químiques i culpant falsament 1 Assad a l'ONU ATAC de este Tipus . Per tant , l'única forma en què els rebels podien esperar convèncer els EUA per bombardejar Síria estava organitzant un atac amb armes químiques i culpant falsament a Assad en un atac d'aquest tipus . A l' agost , cap publicació Convencional sols de color canyella és va plantejar aixó com Una possibilitat . A l'agost , cap publicació convencional tan sols es va plantejar això com una possibilitat . Tots ELLS detecten van Pensar és fermen Ressò de fonts israelianes i l' regulen EUA Que asseguren al món Que Assad ha Estat d' haver Responsables de l' atrocitat al- Ghouta . Tots ells sense pensar es van fer ressò de fonts israelianes i del govern EUA que asseguren al món que Assad ha d'haver estat responsables de l'atrocitat al- Ghouta . No aixó obstant , no van oferir demostra convincents de la Responsabilitat d' Assad . No obstant això , no van oferir proves convincents de la responsabilitat d'Assad . Si estaven prestant atenció a Press TV , Veterans Today , Global Research , o Altres Mitjans de Comunicació independents , sabent Que l'improbable que era Que Assad deslligaria armes químiques en militarment ATAC sense Inútil 1 POCS quilometres d'en a els inspectors d' armes químiques és tocaven Baix a Damasc . Si estaven prestant atenció a Press TV , Veterans Today , Global Research , o altres mitjans de comunicació independents , que sabien el improbable que era que Assad deslligaria armes químiques en un atac militarment inútil a pocs quilòmetres d'on els inspectors d'armes químiques es tocaven baix a Damasc. La història era Convencional ridícul a la Seva Cara ... gairebé tan ridícul com la història oficial de l'11 /9, Que culpa Dinou llibertins " musulmansi radicals " amb talladors de Caixes liderades pacient sense perjudici renal terminal A Una cova a l' Afganistan Durant a els tres mes logísticament complex , demolicions gratacels Avançats tecnològicament a la història . La història convencional era ridícul en la seva cara ... gairebé tan ridícul com la història oficial del 9/ 11, que culpa dinou llibertins " musulmans radicals " amb talladors de caixes liderades per un pacient renal terminal en una cova a l'Afganistan durant els tres més logísticament complex , demolicions gratacels avançats tecnològicament en la història . Els medios de comunicación prefereix reportar ridiculitza , evidentment falses afirmacions Que aletes i Tot plantejar la possibilitat d' una falsa bandera . Els mitjans de comunicació prefereix reportar ridícules , evidentment falses afirmacions que fins i tot plantejar la possibilitat d'una falsa bandera . Això és Aixi perque a els Mitjans Corporatius fill , com DIU Noam Chomsky , "els Fabricants d' consentiment . " Això és així perquè els mitjans corporatius són , com Noam Chomsky diu " Fabricants de consentiment . " El seu Treball no és Informar la veritat , Sinó per Ajudar els poderoses forces Donen forma un L'Opinió Pública . El seu treball no és informar la veritat , sinó per ajudar les poderoses forces donen forma a l'opinió pública . I a els Falsos Banderes són l' Eina Més Poderosa available per a aquells Que vulguin Formar L'Opinió Pública . I els falsos banderes són l'eina més poderosa disponible per a aquells que vulguin formar l'opinió pública . Els mitjans de comunicació sols de color canyella de ni s'esmenta l' Existència de Falsos Banderes Llevat Que Estiguin obligats 1 fertilit -ho per algú com Seymour Hersh . Els mitjans de comunicació ni tan sols s'esmenta l'existència de falsos banderes llevat que estiguin obligats a fer-ho per algú com Seymour Hersh . L' article d' Hersh Cita tota mena de prova documentals Que demostrin Que les Fonts d' intel · ligència Nord - americans sabent a Que a els rebels sirians , i no del governar d' Assad , estaven Darrere de l' ATAC AMB gas al- Ghouta . L'article d' Hersh cita tota mena de proves documentals que demostrin que les fonts d'intel · ligència nord-americans sabien que els rebels sirians , i no del govern d'Assad , estaven darrere de l'atac amb gas al- Ghouta . Per Exemple : . " Un oficial d' intel · ligència d' alt nivell , en correu electrònic sense una col 01:00 · legals , va Cridar els Garanties de l' administració d' una responsabilitat d' Assad " estratagema "L' atemptat " cap servei va el Resultat del Regimen real " , va Escriure Per exemple : . " " . estratagema " Un oficial d'intel · ligència d'alt nivell , en un correu electrònic a un col · lega , va cridar les garanties de l'administració de la responsabilitat d'Assad a l'atac " no va ser el resultat de l'actual règim , ", va escriure . Un altre alt nivell de la font d' intel · dels ligència EUA va comparar l' ATAC d' aletes al- Ghouta al Golf de Tonkin incident , que és ara va admetre oficialment Que ha Estat 1 -bandera falsa Dissenyada per desencadenar massiva escalada de la guerra contra Vietnam EUA. altre alt nivell de la font d'intel · ligència dels EUA va comparar l'atac d'al- Ghouta fins al Golf de Tonkin incident , que ara és admès oficialment haver estat una bandera falsa dissenyada per desencadenar massiva escalada dels EUA guerra contra Vietnam . AQUESTA no Es la primera vegada a Que Hersh ha obligat 1 parlar de falsa bandera bany reticents Mitjà de l'ONU. Aquesta no és la primera vegada que Hersh ha obligat a parlar de falsa bandera en un mitjà reticents . Durant l' intenció de L' administració Bush per guanyar soporte públic per ocupar CADA vegada Més impopular a l' Iraq , Hersh va Denuncia Que el d' un sol llit d'al- Qaida superman Abu Musab al- Zarqawi Una era " figuratiu composta " els van gestes servei enviat exagerada la muda , si no S'HA inventat 1 Terme del no - res , Pels propagandistes del regulen EUA. Durant l'intent de l'administració Bush per guanyar suport públic per ocupar cada vegada més impopular a l'Iraq , Hersh va informar que el d'una sola cama al- Qaida Abu Musab al superman - Zarqawi era una " figura composta " les gestes van ser sent molt exagerada , si no s'ha inventat del no-res , pels propagandistes del govern EUA . Més recentment , pels Hersh va Denuncieu un Em història oficial de la mort d' suposada Osama Bin Laden EUA Armada segells és "una gran mentida , Ni Una paraula d' Això és cert. " Em va Localització Presentació: . " de la república en Problemes , sobretot mentim , mentida S'HA ConvertIt a l' Bàsic groc " Més recentment , Hersh va informar que el història oficial de la suposada mort d'Osama Bin Laden pels EUA Navy Seals és "una gran mentida , ni una paraula d'això és cert . " I va afegir : " de la república en problemes , mentim sobretot , la mentida s'ha convertit en l'aliment bàsic . " Revelacions de Hersh Sobre al- Zarqawi , Bin Laden , i la falsa bandera al- Ghouta plantegen Una Qüestió Més ÀMPLIA : és en Si Una Operació de falsa bandera Occidental Gran "al- Qaida " dissenyat per demonitzar l' Islam i desestabilitzar el món islàmics ? revelacions de Hersh sobre al- Zarqawi , Bin Laden , i la falsa bandera al- Ghouta plantejar una pregunta més àmplia: És en si una operació de falsa bandera occidental gran, preparat per demonitzar l'Islam i desestabilitzar el món islàmic.

 

 KB "al- Qaida" / AB KB / AB Dr Kevin Barrett , Ph.D. el Dr Kevin Barrett , Ph.D. arabista - islamòleg , ES dels ONU crítics Més coneguts dels Estats Unitats de la Guerra contra el Terror . arabista - islamòleg , és un d'Amèrica del els crítics més coneguts de la Guerra contra el Terror . Dr Barrett ha aparegut Moltes vegades a Fox , CNN , PBS i ALTRES medios de Difusió , jo ha Inspirat 1 reportatges i d'Opinió articles New York Times , el Christian Science Monitor , Chicago Tribune i ALTRES Publicacions directors . Dr Barrett ha aparegut moltes vegades en Fox , CNN , PBS i altres mitjans de difusió , i ha inspirat a reportatges i articles d'opinió al New York Times , el Christian Science Monitor , el Chicago Tribune , i una altra principals publicacions . Dr Barrett ha impartit classes a col · legis i Universitats un Sant Francesc, París i Washington, a és va postular per al Congrés el 2008 . Dr Barrett ha impartit classes en col · legis i universitats a San Francisco , París i Washington, . quan es va postular per al Congrés el 2008 Ell És El col -fundador de l' Entre musulmansi i cristians i Jueus de l'Aliança , i dels Llibres Autor la veritat Jihad : la meva Epica lluita contra la Gran Mentida del 11/9 ( 2007 ) i el qüestionament de la Guerra Contra el Terror : .. Una Guia per votants d' Obama ( 2009) El Seu lloc web és www.truthjihad.com Més articles de Dr Kevin Barrett Ell és el cofundador de la musulmana -cristiana - jueva Aliança , i autor dels llibres La veritat Jihad : la meva èpica lluita contra la Gran Mentida del 9 /11 ( 2007 ) i el qüestionament de la Guerra contra el Terror : . Una Guia per Votants d'Obama ( 2009 .

 

 

 

 

 

1 2 3  Següent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb